Kad će radnici u FBiH biti zaštićeni na radu?

Kad će radnici u FBiH biti zaštićeni na radu?

Poražavajuća činjenica kaže da se u Federaciji BiH još primjenjuje Zakon o zaštiti na radu iz 1990. godine.

“Zakon je zastario i nije usklađen sa Konvencijama Međunarodne organizacije rada koje je BiH ratifikovala, niti sa direktivama Evropske unije. Rezultat toga je stalni rast povreda na radu sa smrtnim ishodom. U FBiH su od 2007. do 2017. godine zabilježena 93 smrtna slučaja, a prema izvještaju Federalne inspekcije rada za prvih devet mjeseci 2018. godine u FBiH je bilo 11 smrtnih slučajeva. Povrede na radu također bilježe stalni rast i prelaze cifru od 1.000 povreda godišnje, mada podaci nisu pouzdani jer se mnoge povrede na radu ne prijavljuju”, pojasnio je predsjednik Udruženja za unapređenje zaštite na radu Zuhdija Mahmutović.

Dodao je da je zbog neadekvatnog prijavljivanja oboljenja u vezi rada teško doći i do zvaničnih podataka o broju i vrstama prijavljenih profesionalnih bolesti u FBiH.

“Ako se uporede podaci o povredama na radu, smrtnim slučajevima i oboljenjima u vezi sa radom sa podacima Evropske Agencije za statistiku (Eurostat) koja obrađuje podatke o broju smrtnih slučajeva i povreda na radu na 100.000 zaposlenih u FBiH taj omjer je znatno veći od prosjeka”, istaknuo je Mahmutović.

Prema njegovim riječima, a da apsurdnost situacije bude i veća, “kazne u pomenutom Zakonu izražene su u dinarima”.

“To je nažalost i logično jer u vrijeme donošenja ovog Zakona jugoslovenski dinar je bio zvanična valuta u Saveznoj republici Bosni i Hercegovini”, naglasio je Mahmutović.

Govoreći o pokušajima da se ova greška ispravi, Mahmutović je pojasnio da je postupak donošenja novog Zakona o zaštiti na radu u FBiH krenuo još u septembru 2005., kada je Vlada FBiH utvrdila nacrt.

“Nakon izvjesnog vremena, a tačnije 2007. godine konačno je nacrt novog zakonskog rješenja upućen i u parlamentarnu proceduru. Nakon neuspjelog prvog pokušaja isto je učinjeno i 2009. godine. Nažalost propao je i drugi pokušaj, pa je 2013. godine Vlada FBiH ponovo razmatrala zakon i na sjednici održanoj 19. novembra 2013, utvrdila Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, sa zaključkom da se isti prije upućivanja u parlamentarnu proceduru još jednom razmotri na Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH. Na sjednici tog vijeća održanoj 2. marta 2016. godine, dogovoreno je da će Udruženje poslodavaca u FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH održati sastanak na kojem će usaglasiti primjedbe i sugestije na navedeni nacrt zakona”, kazao je Mahmutović.

Dodao je da su Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH 21. marta 2016. dostavljene usaglašene primjedbe socijalnih partnera na tekst pomenutog nacrta, koje su uglavnom prihvaćene i ugrađene u tekst zakona.

“S obzirom na to da nakon utvrđivanja Nacrta, ovaj zakon nije bio upućen u parlamentarnu proceduru, te kako je tekst istog izmijenjen, prihvatanjem usaglašenih primjedbi i sugestija socijalnih partnera, isti je vraćen u formu prednacrta. Razmatrajući prednacrt ovog zakona, Vlada FBiH je na sjednici održanoj 29. septembra 2016. godine, utvrdila ponovo Nacrt zakona o sigurnost i zaštiti na radu uz izmjenu u nazivu Zakona, gdje se riječ ‘zdravlju’ zamjenjuje sa ‘zaštiti’ koji je uputila u parlamentarnu proceduru. Nacrt ovog zakona razmatran je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH još 14. decembra 2016. godine, koji je zaključkom prihvatio isti kao osnovu za izradu Prijedloga zakona”, rekao je Mahmutović.

Prema njegovim riječima, nacrt ovog zakona razmatran je i na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH održanoj 3. februara 2017. godine, te je i od ovog Doma prihvaćen kao osnova za izradu prijedloga zakona.

“Na oba Doma Parlamenta FBiH nacrt ovog zakona razmatran je pod nazivom ‘Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu’. Prilikom obrade teksta zakona, Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, kao obrađivač ovog propisa, je imalo u vidu i sugestije drugih relevantnih institucija date u pogledu naziva zakona, odnosno terminološkog određenja pojmova ‘sigurnost’ i ‘zaštita’, te je prihvaćeno rješenje da se naziv zakona promijeni u Nacrt zakona o zaštiti na radu. S obzirom na to da se ovim zakonom uređuje oblast koja je u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Nacrt je dostavljen svim kantonima radi pribavljanja mišljenja. S tim u vezi, pristigla su pozitivna mišljenja SBK, PK, KS, USK, TK, BPK, ZHK, ZDK i HNK, uz određene prijedloge i sugestije, a uvažene su one za koje je ocijenjeno da su opravdane”, istaknuo je Mahmutović.

Prema njegovim riječima, Nacrt zakona je dostavljen i Ministarstvu zdravstva FBiH kao i kantonalnim ministarstvima zdravstva, radi pribavljanja mišljenja o istom.

“Pristigla su pozitivna mišljenja ministarstava zdravstva KS i TK, kao i određene primjedbe i sugestije Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstava zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona i Unsko-sanskog kantona, a uvažene su one za koje je ocijenjeno da su opravdane. Pored toga, zatražena su mišljenja reprezentativnih udruženja poslodavaca i radnika na teritoriji FBiH, odnosno Udruženja poslodavaca FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH. Isti su dostavili određene primjedbe, prijedloge i sugestije, a uvažene su one za koje je ocijenjeno da su opravdane. Imajući u vidu da je ovim zakonom predviđeno da se odredbe istog primjenjuju na pripadnike oružanih snaga i policijske službenike, zatraženo je mišljenje Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH. Na svu sreću pristigla su pozitivna mišljenja, a određene sugestije su uvažene. Također, imajući u vidu ulogu inspekcijskih organa u nadzoru nad provođenjem ovog zakona, pribavljeno je pozitivno mišljenje Uprave za inspekcijske poslove FBiH, koje je uz određene sugestije također uvaženo”, pojasnio je Mahmutović.

No, tu nije bio kraj. Nacrt Zakona o zaštiti na radu dostavljen je i Ministarstvu finansija FBiH, Ministarstvu pravde FBiH i Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, a radi davanja mišljenja.

“Pored toga, od Ministarstva pravde FBiH zatraženo je i mišljenje i u pogledu primjene ovog propisa na pripadnike sudske policije i zaposlene u ustanovama za izvršenje kazne zatvora. S tim u vezi, pristiglo je pozitivno mišljenje Ministarstva pravde FBiH. Također, pristiglo je i mišljenje Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije, koji nije imao primjedbi na tekst zakona. Ministarstvo finansija FBiH dostavilo je određene primjedbe i sugestije koje su u potpunosti uvažene. Pored toga, Nacrt zakona dostavljen je na razmatranje Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH, te su nakon razmatranja ovog zakona od strane pomenutog vijeća, održane i dodatne konsultacije sa socijalnim partnerima. Nakon održanih konsultacija ovo ministarstvo je uvažilo određene primjedbe, prijedloge i sugestije date od strane socijalnih partnera, te je na taj način tekst ovog zakona usaglašen sa socijalnim partnerima”, kazao je Mahmutović.

On je istaknuo da sva ova “birokratska noćna mora” dovela je do toga da radnici još čekaju kad će dobiti zakon o zaštiti na radu u skladu sa današnjim uslovima.

“Konačno, u februaru 2018. godine, Vlada FBiH je u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog Zakona o zaštiti na radu. O kojem će nadamo se uskoro odlučivati parlamentarci”, zaključio je Mahmutović.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.