Novosti

Odlukom Parlamentarne skupštine Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine povjerena uloga u prevenciji torture


Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je 30. avgusta Izmjene i dopune Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čime je ovoj instituciji povjerena uloga punopravnog mehanizma za prevenciju torture.

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini pozdravljaju činjenicu da se Zakonom predviđa dugo očekivano uspostavljanje preventivnog mehanizma u okviru institucije za ljudska prava. Uspostavljanje ovog mehanizma nalaže se odredbama Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture, čija je Bosna i Hercegovina potpisnica od 24. oktobra 2008. godine.

Uloga mehanizma bit će ključna za zaštitu osoba lišenih slobode od torture, zlostavljanja i okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja. U budućnosti, bit će ključno da mehanizam uživa potpunu finansijsku i operativnu samostalnost.

Potkomitet za prevenciju torture, Ured visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava i specijalni izvjestilac za promociju i zaštitu ljudskih prava u borbi protiv terorizma, jednoglasno su pozvali na uspostavljanje preventivnog mehanizma, kao što je traženo i preporukama iz trećeg Univerzalnog periodičnog pregleda Bosne i Hercegovine iz 2019. godine.

Ujedinjene nacije pozivaju na brzo uspostavljanje preventivnog mehanizma za praćenje položaja osoba na bilo kojem mjestu lišavanja slobode i pružaju podršku kako bi se ovaj proces olakšao.

Napominjući da Zakon sadrži odredbu o saradnji između Institucije ombudsmena za ljudska prava i organizacija civilnog društva, Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini naglašavaju ključnu ulogu koju ombudsmen za ljudska prava može imati u promociji i zaštiti rada organizacija civilnog društva te doprinosu u stvaranju prostora za sigurnu i slobodnu realizaciju njihove suštinske uloge u društvu.

U skladu sa nizom preporuka iz Univerzalnog periodičnog pregleda i Potkomiteta za akreditaciju Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava, Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini naglašavaju važnost jačanja Institucije ombudsmena za ljudska prava, uključujući kroz osiguranje njene nezavisnosti i finansijske samostalnosti.

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini su spremne podržati Instituciju ombudsmena za ljudska prava u unapređenju promocije i zaštite ljudskih prava u cijeloj Bosni i Hercegovini, uključujući i brzo uspostavljanje i operacionalizaciju preventivnog mehanizma.