Tema u fokusu

KJKP RAD: Cilj smanjiti količinu otpada koji se odlaže na deponiji za 50% do 2030. godine


Kantonalno javno komunalno preduzeće KJKP RAD d.o.o. Sarajevo igra ključnu ulogu u održavanju čistoće i ekološke održivosti Kantona Sarajevo.

Novo rukovodstvo već je realizovalo brojne ambiciozne planove na unaprjeđenju kvaliteta usluga prema korisnicima, uvođenjem novih tehnologija u radu, što je rezultiralo pozitivnim promjenama i stvaranjem reputacije koja podržava brzi rast.

U intervjuu za Poslovne novine sa Nijazom Salamovićem, direktorom KJKP RAD razgovarali smo o prioritetima ovog preduzeća za 2024. godinu, ostvarenim poslovnim uspjesima, faktorima koji su doveli do brzog rasta ove kompanije i planiranim projektima.

Koliko dugo ste na rukovodećoj poziciji u KJKP RAD i da li ste uspjeli ostvariti sve ciljeve koje ste planirali?

Na rukovodećoj poziciji u KJKP RAD sam već tri godine. Kroz taj period uspješno smo ostvarili većinu ciljeva koje smo postavili. Na primjer, obnovili smo vozni park, implementirali smo nove ekološki prihvatljive prakse za smanjenje otpada, povećali efikasnost rada timova putem bolje organizacije, te unaprijedili usluge pružane korisnicima. Naravno, uvijek postoje novi ciljevi koje postavljamo kako bismo i dalje unapređivali rad kompanije.

U preduzeću ste usvojili ambiciozne planove za 2024. godinu. Možete li reći nešto o tome?

Da, naši planovi za tekuću godinu usmjereni su ka daljem unapređenju usluga prema našim građanima. Početkom 2024. godine usvojen je i Strateški plan za upravljanje otpadom u Kantonu Sarajevo, koji ima za cilj smanjiti količinu otpada koji se odlaže na deponiji za 50% do 2030. godine.

Do kraja 2024. godine planirana je nabavka dodatnih specijalizovanih vozila i opreme za sakupljanje i reciklažu otpada i nastavit ćemo izgradnju plohe od 37.000 m2 na deponiji Smiljevići, s ciljem povećanja kapaciteta i ekološke održivosti. Također, planiramo izgraditi dvije jame grobnice za animalni otpad i otvoriti nova reciklažna dvorišta za različite vrsta otpada.

Planiramoi implementaciju digitalnih platformi za praćenje i upravljanje procesima sakupljanja i reciklaže otpada.Osim toga, radimo na uvođenju novih metoda i tehnologija za smanjenje količine otpada koji završava na deponiji Smiljevići, uključujući projekte kompostiranja i energetske upotrebe otpada.

U planu su i kontinuirane edukativne kampanje za podizanje svijesti građana o značaju reciklaže i pravilnog upravljanja otpadom, kao i nastavak saradnje sa lokalnim samoupravama i nevladinim organizacijama na projektima koji poboljšavaju kvalitet života u zajednici.

Najveće ste komunalno preduzeće u BiH i niz je poslova kojima se bavite, pa recite nam nešto više o tome?

Brojimo 1.100 radnika i najveće smo komunalno preduzeće u BiH. Glavne djelatnosti obuhvataju prikupljanje, transport i deponovanje otpada, održavanje javnih površina, zimsko održavanje puteva, izgradnja saobraćajnica, proizvodnja asfalta, te upravljanje deponijom Smiljevići.

U sklopu KJKP RAD d.o.o. Sarajevo djeluje i Služba komunalnih redara koji su korektivni faktor za pravna i fizička lica, zatim Služba za saobraćaj u mirovanju koja vrši monitoring i naplatu parkinga na više parkinga na području Kantona Sarajevo, te gazduje garažama na području Ciglana, Saraj polja i Dobrinje. Preduzeće je zaduženo za postavljanje i održavanje kontejnera i drugih posuda za otpad na različitim lokacijama. Transport otpada se vrši specijaliziranim vozilima koja su opremljena za siguran i efikasan prevoz do deponije.

Pored upravljanja otpadom, odgovorni smo za zimsko održavanje saobraćajnica u četiri gradske općine.

Preduzeće upravlja deponijom za komunalni otpad, implementirajući ekološke standarde i prakse u rukovanju otpadom. Trudimo se da primjenjujemo savremene tehnologije i metode koje su u skladu sa ekološkim standardima, kako bi minimizirali negativan uticaj na životnu sredinu.

Koji faktori su, prema Vašem mišljenju, doprinijeli brzom rastu Vašeg preduzeća?

Nekoliko je faktora koji su doprinijeli brzom rastu i povećanju zadovoljstva građana prema našem komunalnom preduzeću.

Kvalitetne usluge KJKP RAD su ključne za stvaranje ugodnog i zdravog okruženja za stanovnike glavnog grada. To uključuje redovno održavanje infrastrukture, čistoću javnih prostora, efikasno odlaganje otpada. Pružanje usluga koje prevazilaze očekivanja građana rezultiralo je pozitivnim promjenama i stvaranjem reputacije koja podržava brzi rast.

Naš ključni resurs su ljudi. Upravljanje ljudima, opremom i vremenom na efikasan način povećalo je produktivnost rada a samim tim i doprinijelo rastu kompanije. Uvođenjem GIS sistema gdje svaki građanin može pronaći infrastrukturu za odlaganje otpada, te implementacijom GPS praćenja na svim vozilima firme, značajno se unaprijedila usluga koju pružamo.

Koje još aktivnosti su ključne za poboljšanje usluga koje pružate?

Uprava preduzeća je identificirala trendove u zahtjevima lokalne zajednice, kao i buduće potrebe, te pravovremeno razvila odgovarajuće usluge i programe koje smo ponudili kako bi poboljšali javnu higijenu. U saradnji sa svakom lokalnom zajednicom smo radili na nabavci mehanizacije, poboljšanju infrastrukture, podizanje javne svijesti i sl.

Efikasno upravljanje finansijskim resursima omogućilo je održavanje stabilnosti i podržavanje rasta kompanije. To uključuje praćenje prihoda i rashoda, pravovremeno reagiranje na finansijske izazove, kao i pametno ulaganje u razvoj i unaprjeđenje poslovanja. Pojačanim aktivnostima na terenu i uvođenjem dodatnih korisnika u sistem, kao i poboljšanje naplate naših usluga, značajno smo povećali prihode.

Pružanje vrhunske korisničke podrške, brzo rješavanje problema i aktivno slušanje povratnih informacija rezultiralo je zadovoljnim korisnicima. Uvođenjem dodatnih kanala komunikacije putem Viber i WhatsApp brojeva, Viber ChatBota, kao i stalnim korištenjem Eko telefona, omogućili smo građanima stalnu komunikaciju sa našim preduzećem. Po ispitivanjima koje je provela općina Ilijaš, zadovoljstvo sa našim uslugama građani su ocijenili sa 90,13%.

Već smo na polovici poslovne godine, kako ocjenjujete poslovanje?

U 2023. godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu 45.973.948 KM, što je za 4,09% odnosno 1.806.386 KM veći u odnosu na 2022. godinu. U prošloj godini nabavili smo sedam vozila neophodnih na poslovima prikupljanja i odvoza komunalnog otpada u vrijednosti oko 1,45 miliona KM. Finansijska sredstva za nabavku neophodnih vozila su obezbjeđena od Vlade Kantona Sarajevo i iz vlastitih izvora.

Kada govorimo o 2024. godini u periodu I-III 2023. godina ostvaren je ukupan prihod u iznosu 12.138.327 KM i isti čini 22,8% plana za 2024. godinu, dok je u odnosu na prethodnu godinu veći za 5,3% odnosno 613.872 KM. Povećanjem aktivnosti na terenu kroz akcije, zajedničku komunalnu potrošnju i realizacijom sporazuma sa lokalnim zajednicama očekujemo još veće povećanje prihoda do kraja godine. Prihod od razvrstanog otpada veći je za 120% u odnosu na isti period prethodne godine.

Koje značajne projekte ili investicije ste realizovali u 2023. godini, a koje planirate realizovati ili započeti njihovu realizaciju u 2024.?

U posljednje tri godine smo izvršili nabavku ukupno 21 vozila različite namjene i na taj način unaprijedili naše usluge. Vozila su kupljena uz pomoć Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i strateškim planiranjem iz vlastitih sredstava. Prethodne godine je okončan projekat “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” koji je trajao 30 mjeseci, a finansiran je i realizovan sa Češkom razvojnom agencijom i nevladinim organizacijama People In Need i Dekonta BiH u vrijednosti 2,6 miliona KM.

U sklopu tog projekta je izvršeno postavljanje 275 zelenih otoka na području Kantona Sarajevo, podijeljeno je 2000 kompost kontejnera, na području MZ Stup, uveden trolinijski sistem prikupljanja otpada podjelom crne, plave i žute kante (1500 kompleta kanti) za individualne stambene objekte. Također, obezbjeđena je i oprema za dva reciklažna dvorišta koja čekaju na otvaranje na lokalitetu Semizovca i Bjelašnice.

Postavljeni su GPS uređaji na svim vozilima u KJKP RAD, a isto tako implementiran je GIS sistem putem kojeg građani mogu locirati posude za odlaganje otpada u Kantonu Sarajevo.

Do kraja 2024. godine planiramo zamijeniti preko 30% posuda za prikupljanje otpada i značajno povećati kapacitete za reciklažu.

Kakva je dugoročna vizija razvoja?

Težimo da postanemo lider u regionu u oblasti održivog upravljanja otpadom i zaštite životne sredine.

Dugoročna vizija razvoja uključuje sljedeće oblasti:zadovoljstvo korisnika. održivi rast i razvoj, inovacije i tehnologije i ekološku odgovornost,

Ovi planovi i vizija postavljaju KJKP RAD d. o. o. Sarajevo na put ka postizanju dugoročnog uspjeha i liderstva u industriji upravljanja otpadom.