Entitet/kanton:
Kanton Sarajevo
Djelatnost:
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
ID:
4200211100005
Broj zaposlenih:
3. 426
Bonitetna ocjena:
5
Telefon:
0038733 643 636
Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 28.decembra 2001.godine, Javno preduzeće PTT saobraćaja je reorganizovano i formirana su sva nova pravna subjekta i to: JP BH Pošta i JP BH Telecom. Velika prekratnica u historijatu kompanije BH Telecom obilježava 2004. godina, kada je BH Telecom iz javnog preduzeća postao dioničko društvo s 10% učešća malih dioničara. Na svom razvojnom putu BH Telecom je uspjeo da prati dinamične trendove telekomunikacija uvodeći know how rješenja i primjenjujući ih u našoj zemlji. Nakon uvođenja usluge “prenosivost broja“ u fiksnoj i mobilnoj mreži, BH Telecom posluje na potpuno liberalizovanom tržištu telekomunikacija u Bosni i Hercegovini. BH Telecom pruža telekomunikacijske usluge na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine korištenjem savremenih tehnologija, uz poštivanje međunarodnih i domaćih standarda, propisa i normi, a u cilju razvoja informatičkog društva. Poboljšanjem procesa planiranja, tehnološkog razvoja, razvoja organizacije i upravljanja ljudskim resursima kompanija odgovora na izazove tržišta i sve izraženiju konkurenciju. BH Telecom d.d. značajno unaprjeđuje odnose sa korisnicima i kvalitet usluga, i na taj način i dalje ostaje vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini. Danas je BH Telecom moderno koncipirana kompanija koja može odgovoriti zahtijevima korisnika i član je brojnih priznatih međunarodnih asocijacija za telekomunikacije.