Pro­pus­ti ko­šta­li pri­vre­dni­ke 4,29 mi­li­ona KM

16/01/2018. | Tržišta i finansije

Šum­ski sor­ti­men­ti, odje­ća, obu­ća, ci­ga­re­te, du­han, go­ri­va i al­ko­hol sa­mo su dio ro­be ko­ju su zbog pro­pus­ta u ra­du in­spe­kto­ri u RS-u pro­šle go­di­ne odu­ze­li od pri­vre­dnih su­bje­ka­ta i izre­kli im ka­zne uku­pne vri­je­dnos­ti 4,29 mi­li­ona ma­ra­ka. Pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma In­spe­kto­ra­ta RS, in­spe­kto­ri su u unu­trašnjem pro­me­tu prošle godine oba­vi­li 27.272 kon­tro­le, u ko­ji­ma su...