Tržišta i finansije

Novo zakonsko rješenje u BiH: Nema poreza na plate manje od 700 KM


Novim zakonom o doprinosima namjeravaju se pojednostaviti obračunavanja i plaćanja doprinosa, kvalitetniji nadzor i jačanje finansijske discipline.

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH su usvajanjem Nacrta zakona o porezu na dohodak i Nacrta zakona o doprinosima okončali sjednicu koja je prekinuta 6. jula zbog nedostatka kvoruma.

Rješenjima u novom zakonu o porezu na dohodak želi se smanjiti poreski teret na niska primanja, a povećati na visoka primanja.

Propisano je uvođenje progresivnog oporezivanja kod ovog dohotka kroz dvije stope, 10 odsto na mjesečni dohodak do 1.500 KM, i 20 odsto na razliku mjesečnog dohotka iznad 1.500 KM, dok je neoporezivi dio 700 KM.

Predložena zakonska rješenja, podsjetimo, predviđaju smanjenje zbirne stope doprinosa sa sadašnjih 41,5 posto na 33 posto. No, s druge strane proširuju osnovicu za obračun doprinosa. Osim plate, biće oporezovane i naknade za obrok, prevoz i regres.

Novi zakon o porezu na dohodak predstavlja jednu od mjera iz Akcionog plana za provođenje Reformske agende, kojim će se osloboditi plaćanja poreza niža primanja, a obaveza plaćanja poreza prenijeti na visoka primanja.

Interesantan je i podatak da navedena zakonska rješenja trebaju proći ocjenu MMF-a zbog čega se javnost pita da li se zaista radi o reformskim zakonima ili pak krpljenju budžetskih rupa.