Novosti

32 miliona dolara za projekat energetske efikasnosti u BiH


Donošenje Zakona o energetskoj efikasnosti u FBIH, te paralelno provođenje aktivnosti Beep projekta, povod su za organiziranjem novog programa dvodnevnog treninga, koji će biti održan 28. i 29. septembra (četvrtak i petak) u GRAND hotelu u Neumu, a koji će predstavnicima Lokalnih zajednica i Kantona usmjeriti vidike na obaveze koje im predstoje, a koje su usklađene sa smijernicama Zakonske regulative FBiH.

Program dvodnevnog treninga za energijske menadžere, organizuje se u okviru „VI Savjetovanja o energetici u BiH“ i sadržajno je koncipiran kroz teoretski dio i praktični dio.

Vlasti u BiH, prepoznavši značaj efikasnosti u podržavanju održivog ekonomskog rasta i osvrta ka pristupanju Evropskoj Uniji, obezbijedili su kreditna sredstva Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta Energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini (BEEP), sa ciljem isticanja prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u objektima javnog sektora i podržavanja razvoja prilagodljivih modela finansiranja iste.

Projekat je podržan od strane IDA kreditne linije za BiH u iznosu od 32 miliona dolara, podijeljen na dva entiteta (19.23 milliona dolara dodijeljeno je FBiH).

Ciljani objekti javnog sektora uključuju škole, bolnice i kliničke centre, te mali broj drugih javnih objekata poput domova za stare osobe, dječije domove i druge administrativne objekte koji također mogu biti uključeni u projekat.

U okviru prve faze projekta, u 2016. godini su implementirane mjere energetske efikasnosti na 18 javnih objekata Zeničko-dobojskog, Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog i Tuzlanskog kantona; izvršeno je energetsko certificiranje objekata i održani su treninzi za predstavnike javnih objekata i pripadajućih Općina/Kantona, u svrhu podizanja svijesti o značaju upravljanja energijom na nivoima Lokalnih zajednica, Kantona i odabranih objekata.

U godini 2017. nastavljena je implementacija druge faze projekta na 19 javnih objekata Hercegovačko – neretvanskog, Sarajevskog, Zeničko-dobojskog kantona, Kantona 10 i FBiH.

Jedinica za implementaciju projekta (PIU), osnovana u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) je odgovorna za pripremu, koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).

FMPU BiH, kroz PIU odabralo je konsultantske kompanije (CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d.o.o. Bihać) za implementaciju projekta pod nazivom ”Energetsko certificiranje javnih objekata i obuka u okviru projekta implementacije unapređenja energetske efikasnosti u javnim objektima”.