Tržišta i finansije

Isović: U 2017. naplaćeno 4,82 milijarde KM javnih prihoda


Porezna uprava FBiH u 2017. naplatila je 4,82 milijarde KM javnih prihoda za koje je ta institucija nadležna, što je 8,15 posto više u odnosu na godinu ranije, istaknuto je na press-konferenciji koja je održana danas u Sarajevu.

Vršilac dužnosti direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović rekao je da su direktni porezi naplaćeni u iznosu 1,62 milijarde KM, a doprinosi u iznosu 3,19 milijardi KM.

“Najveće učešće u naplati javnih prihoda ima Kanton Sarajevo sa 1,81 milijardom KM ili 37,61 posto, zatim Tuzlanski kanton sa 791,98 miliona KM ili 16,43 posto, Zeničko-dobojski kanton sa 616,65 miliona KM ili 12,79 posto i Hercegovačko-neretvanski kanton sa 571,88 miliona KM ili 11,86 posto” naveo je Isović.

Izjavio je da je broj zaposlenih u Fedraciji BiH, prema podacima Porezne uprave FBiH, na dan 31. decembra 2017. iznosio 513.313, što je za 9.342 više u odnosu na godinu ranije.

Isović je potcrtao da dug prema Poreznoj upravi na dan 31. decembra 2017. iznosi 2,67 milijardi KM i povećan je u odnosu na 2016., dok je broj predmeta u prinudnoj naplati 108.535.

“Za naplatu ovog duga predložili smo Vladi FBiH usvajanje i izmjenu zakona za sistemsko rješavanje a to su Zakon o djelimičnom otpisu i naplati poreznog duga, Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Zakon o privrednim društvima, Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo, Zakon o stečaju, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o izvršnom postupku, uredbe o načinu i postupku raspolaganja privremeno i trajno oduzetom robom od strane Porezne uprave Federacije BiH, Pravilnik o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza”, pojasnio je Isović.

Kao uzroke rasprostranjene sive ekonomije naveo je veliko prisustvo gotovine u platnom prometu i sve aktivnosti koje doprinose stvaranju gotovine kojim se finansira siva ekonomija, zatim neučinkovitu kontrolu granica, neadekvatan pravni sistem i propise koji se često mijenjaju, neodgovarajući kapacitet kontrolnih organa za sprovođenje propisa, toleranciju države prema sivoj ekonomiji, visoku stopu nezaposlenosti i siromaštvo, želju za bogaćenjem u kratkom periodu i slično.

“Za smanjenje sive ekonomije neophodna je osmišljena ekonomska politika koja sadrži kvalitetne mjere porezne politike, politike zapošljavanja i kvalitetne politike nadzora, dobar pravni okvir i donošenje zakona koji ne podstiču sivu ekonomiju, smanjenje gotovine u platnom prometu, dobra kontrola granica i uvoza, te blagovremeni, efikasniji i ujednačen inspekcijski nadzor na cijelom području države”, precizirao je Isović.

Od najvećih problema Porezne uprave u 2017. naveo je nedostatak finansijskih sredstava, nedostatak zaposlenika, neadekvatne uslove rada – smještajni kapaciteti i materijalno-tehnička sredstva, kompleksne i neprecizne propise, kao i nepravedno nagrađivanje zaposlenih u PU u odnosu na druge budžetske korisnike.