Tržišta i finansije

Milićević: Sredstva za kapitalne investicije bit će značajno povećana


Federalna ministrica finansija Jelka Milićević izjavila je danas u Sarajevu da je ministarstvo na čijem je čelu u prošloj godini, u skladu s Planom rada za 2017. koji prati Reformsku agendu i Akcijski plan Vlade FBiH, bilo opredijeljeno za održavanje finansijske stabilnosti, efikasno upravljanje vanjskim i unutrašnjim dugom, stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje i reforme u oblasti javnih finansija, odnosno za fiskalnu održivost.

Milićević je naglasila da je u budžetu za 2018. godinu predviđeno da sredstva za kapitalne investicije budu značajno povećana te da ukupno iznose 250 mililona KM.

Navela je da je, osim redovnih aktivnosti, 40 zaposlenika Federalnog ministarstva finansija aktivno učestvovalo u radu 23 radne grupe koje se bave pitanjima iz Upitnika Evropske komisije, s tim da su u 11 radnih grupa bili ili predsjedavajući ili zamjenici predsjedavajućeg.

Milićević je dodala da je Ministarstvo, radi unapređenja tržišta kapitala i usklađivanja pravnog okvira za funkcioniranje finansijskog tržišta i održavanja stabilnog bankarskog sistema, pripremilo zakonska rješenja koja su u potpunosti usklađena s najboljim evropskim praksama kao i EU direktivama, a koja su stupila na snagu u 2017.: Zakon o osiguranju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Zakon o bankama i Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH.

Istakla je da su parlamentarnoj proceduri: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji, Prijedlog zakona o registru finansijskih izvještaja, Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, te Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH.

“Nadalje, javna rasprava za nacrte zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima završila je 1. januara 2018. Cilj ovih zakona jeste upravo stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kroz smanjenje poreznog opterećenja rada uvođenjem niže stope doprinosa i diferenciranih stopa poreza na dohodak čime se želi postići manje porezno opterećenje za zaposlenike koji imaju niska primanja”, rekla je Milićević.

Od zakona koji su pripremljeni i koji bi uskoro trebali ići u proceduru navela je Prednacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama, Prednacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju, Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju i Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH.

Milićević je istakla da su u 2017. usvojeni značajni dokumenti koji imaju za cilj racionalizaciju javne potrošnje, uvođenje fiskalne discipline i veću fiskalnu transparentnost te jasan strateški okvir i ciljeve makroekonomske politike, a to su Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period od 2018. do 2020., Strategija reforme upravljanja javnim finansijama FBiH za period od 2017. do 2020. i Dokument okvirnog budžeta FBiH za period od 2018. do 2020.

Također su pripremljene i Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru u FBiH s ciljem jačanja sistema unutrašnjih kontrola kod korisnika javnih sredstava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

“Pridržavajući se načela stabilizacijskog djelovanja fiskalne politike, Federalno ministarstvo finansija je izradilo budžet FBiH za 2018. u iznosu 2.882.661.837,00 KM i Zakon o izvršavanju budžeta FBiH za 2018., koji su dostavljeni u parlamentarnu proceduru. Važno je napomenuti da je ovaj budžet najveći do sada u nominalnom iznosu, uz jednu veoma bitnu novinu. Naime, sredstva za kapitalne investicije značajno su povećana i ukupno iznose 250 mililona KM, što predstavlja oko devet posto budžeta čime se pokazuje jasno opredjeljenje za pokretanje novog investicijskog ciklusa i nove razvojne projekte”, kazala je Milićević.

Precizirala je da su ukupni javni prihodi u FBiH u 2017. zabilježili rast od sedam posto u odnosu na prethodnu godinu i iznose 8,25 milijardi KM.

“Ukupni porezni prihodi ostvareni su s rastom od sedam posto ili 273 mililona KM. Najveći rast je zabilježen kod naplate prihoda po osnovi poreza na dobit, koji su u odnosu na 2016. veći za 45 posto, odnosno za 110 mililona KM. Ukupna naplata neporeznih prihoda je također zabilježila rast od devet posto, odnosno za 94 mililona KM, kao i naplata ukupnih doprinosa vanbudžetskih fondova, koji su veći za šest posto ili za 168 miliona KM”, rekla je Milićević.

Potcrtala je da je u 2017. došlo do smanjenja duga Federacije BiH za 632,98 miliona KM, od čega se na smanjenje vanjskog duga odnosi 510,68 mililona KM, a ostatak od 122,30 mililona KM na smanjenje unutrašnjeg duga.

“Radi održavanja likvidnosti budžeta FBiH, Federalno ministarstvo finansija je u 2017. planiralo zaduženje putem trezorskih zapisa u ukupnom iznosu 360 mililona KM. Tokom 2017. ukupno je održano 11 aukcija putem kojih su prikupljena sredstva od 260 mililona KM koja su utrošena u svrhu otplate obveza iz ranijih godina, dok su četiri aukcije u iznosu od 100 mililona KM otkazane”, rekla je Milićević.

Dodala je da je na nivou centralne vlade, odnosno Federacije BiH, unatoč naslijeđenom akumuliranom deficitu od 173 miliona KM na kraju 2014., kroz dvogodišnje pozitivno izvršenje budžeta saniran cjelokupan iznos akumuliranog deficita, kao i sve obveze iz tekuće godine, čime je Federacija prvi put u više od deset godina zabilježila akumulirani suficit na kraju 2016.