Novosti

Prilika za nezaposlene za rad na CNC i laserskim mašinama


Centar za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, osposobljavanje i stručno usavršavanje odraslih za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama, objavljuje JAVNI POZIV za prijavu zainteresiranih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama.

I. Uvod Centar za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, osposobljavanje i stručno usavršavanje odraslih za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama u oblasti drvne i metalske industrije počinje sa realizacijom Nastavnog plana i programa za stručno usavršavanje odraslih u okviru Podružnice kompanije Dizart doo Sarajevo – Edukativne radionice.

II. Predmet Javnog poziva Centar za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, osposobljavanje i stručno usavršavanje odraslih za rad na CNC i laserskim mašinama poziva zainteresovana lica koja imaju potrebu za obuku i sticanje novih vještina i sposobnosti za rad na CNC i laserskim mašinama u svrhu usavršavanja da se prijave za pohađanje obuke, odnosno stručnog usavršavanja. Nastavni plan i program implementirat će kompetentna lica koja imaju dugogodišnje radno iskustvo u ovoj oblasti u savremeno opremljenim edukativnim kapacitetima sa fokusom na sticanje praktičnog znanja. Stručno usavršavanje ima za cilj povećati mogučnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica unapređenjem njihovih kompetencija i sposobnosti, odnosno obezbijediti kvalifikovanu radnu snagu prema tekućim potrebama tržišta rada u sektoru drvne i metalske industrije.

III. Ciljna grupa Na Javni poziv se mogu prijaviti nezaposlena lica koja minimalno imaju formalno srednje obrazovanje iz oblasti tehničkih zanimanja (CNC operater/programer, mašinski tehničar i srodna zanimanja)  Prednost za pohađanje obuke imat će lica registrovana u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (prednost ima Biro Novi Grad Sarajevo). Program podrazumijeva obuku grupe od 5 lica po jednom ciklusu.

IV. Lokacija i vremenski okvir trajanja stručnog usavršavanja Obuka, odnosno stručno usavršavanje će se realizovati u okviru kapaciteta podružnice kompanije Dizart doo Sarajevo koja se nalazi na lokaciji Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko, adresa Halilovići br. 45, poslovni objekat broj 21. Proces sticanja novih znanja i vještina prema Nastavnom programu će trajati tri mjeseca, odnosno 150 sati po ciklusu. Na godišnjem nivou planirana je realizacija obuke za četiri grupe polaznika.

V. Finansijski okvir i potrebna dokumentacija Stručno usavršavanje po ovom Javnom pozivu za krajnje korisnike, tačnije nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je besplatno. Prednost imaju lica registrovana na evidenciji Biroa Novi Grad Sarajevo. Uz prijavni obrazac, potrebno je priložiti sljedeće:

– Ovjerenu fotokopiju Svjedočanstva/Diplome – Uvjerenje sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

VI. Način i rok za prijavu Prijave po ovom Javnom pozivu, sa priloženim Obrascem i pratećom dokumentacijom mogu se dostaviti mailom na [email protected], poštom ili lično na adresu kompanije Dizart doo Halilovići br. 45. – Poslovni objekat br. 21. u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko sa naznakom “za Javni poziv za stručno usavršavanje”. Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Poziva na web stranici i oglasnim pločama kompanije Dizart i JU Služba za zapošljavanje KS. U cilju obezbjeđenja potrebnog broja prijava, kompanija Dizart doo Sarajevo kao Organizator obrazovanja odraslih, zadržava pravo produženja roka za prijavu po Javnom pozivu uz aktivno posredovanje JU Služba za zapošljavanje KS.

VII. Dodatne informacije Za sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva možete se obratiti organizatoru obrazovanja – kompaniji Dizart d.o.o. Sarajevo na telefon 061 131 536.