Novosti

U septembru konferencija privrednika i vladninog sektora o „Inicijativi 20+5+6“


Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Večerenji list, a pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske komisije u BiH organizovaće u Mostaru 04. septembra  konferneciju „Incijativa 20+5+6 – Stanje i perspektive razvoja privrede“.Mostra

Konferencija će biti održana u Hotelu Mepas u Mostaru, a očekuje se učešće više od 200 biznismena, predstavnika
izvršne i zakonodavne vlasti te međunarodnih organizacija prisutnih u našoj zemlji.

Konfernecija „Incijativa 20+5+6 – Stanje i perspektive razvoja privrede“ će na jednom mjestu okupiti poslodavce i predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti te omogućiti da se u direktnom razgovoru dobiju stavovi predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti o zakonskim rješenjima koja je predložilo Udruženje poslodavaca FBiH kroz „inicijatvu 20+5+6“.

UPFBiH uputilo je sredinom marta inicijativu Vladi i Parlamentu FBiH za usvajanje inicijativa i zakona, među kojima je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljeni sredinom 2018., a
odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, fiskalnim sistemima, cestovnom prometu, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvanju i zapošljavanju lica s invaliditetom, koji bi trebali biti razmatrani po skraćenom postpuku.

Osim toga, UPFBiH pripremilo je još 20 tekstova zakona, među kojima su novi tekstovi zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o privrednim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o naftnim derivatima, te Zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH.

UPFBiH je Vladi i Parlamentu FBiH uputilo i šest inicijativa koje se odnose na direktno uključivanje socijalnih partnera u izradu zakonskih prijedloga.

Svi zakonski prijedlozi i inicijative u okviru „Inicijative 20+5+6“ imaju za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta.