Novosti

Sparkasse Bank – Softić: Tema kreditiranja srednjih i malih preduzeća treba biti u fokusu


Član Uprave Sparkasse Bank i predsjednik Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH Amir Softić je na Drugoj regionalnoj risk menadžment konferenciji održanoj u Sarajevu 28. i 29. januara, vodio panel diskusiju koja je bila i tematski fokus ovog stručnog skupa: „Uticaj novog regulatornog okvira, rizika države i kreditnog rejtinga na kreditiranje malih i srednjih preduzeća“.

Na konferenciji je više od stotinu priznatih, domaćih i međunarodnih eksperata iz svijeta finanisija i bankarstva otvorilo pitanja na koji način rizici države i kreditni rejting, te novi zakonski okvir u bankarstvu mogu efektuirati kreditnu ponudu i potražnju.

Amir Softić je, kao Član Uprave jedne od vodećih i kreditno najaktivnijih banaka upravo u finansiranju privrede BiH, ove teme stavio u jedan praktično primjenjiv kontekst:

„Srednja i mala preduzeća su ključni kontributor u poslovnom ciklusu Bosne i Hercegovine – generišu više od 65% dodatne vrijednosti u poslovnom sektoru i ukupne zaposlenosti. Istovremeno, mali biznis je najmanje otporan na finansijske šokove i nosi najveći nivo kreditnih rizika, što dokazuje visoka stopa neprihodujućih kredita u ovom segmentu. Zbog toga se moramo vrlo intenzivno baviti ovom temom, a to prevashodno znači otvoriti pitanja koja imaju direktan uticaj na kreditnu ponudu i potražnju. Sa jedne strane je to rizik države i kreditni rejting. Sa druge strane, tu su efekti novog zakonskog okvira u bankarstvu, odnosno njegovog usklađivanja sa EU regulativom na ukupno poslovanje banaka. Nesumnjivo da ovaj novi okvir uključuje makropridencijalne instrumente koji se mogu odraziti na pooštravanje standarda kreditiranja, a što u konačnici treba povećati nivo stabilnosti bankarskog sistema. To je posebno važno u momentu monetarne politike niskih kamatnih stopa, jer će banke, u nastojanju da kompenziraju pad neto kamatnih prihoda i profitabilnosti, biti sklone preuzimanju višeg nivoa rizika. U isto vrijeme, globalna ekonomija doživljava usporavanje, tako da je za zemlju kao što je BiH izrazito važno da ima stabilan bankarski sistem i dostatnu kreditnu potražnju koja bi prevenirala negativne fluktuacije u okviru poslovnog ciklusa.“

Zaključak ove panel diskusije je bio, da cilj ekonomskih mjera treba biti povećanje boniteta i otplatnog kapaciteta firmi sa jedne strane, te amortizovanje potencijalnih negativnih posljedica mogućeg pooštravanja standarda kreditiranja sa druge strane.

Cilj ove stručne konferencije je bio da se promovira unapređenje standarda kvalitete upravljanja rizicima, unaprijedi dijalog na relaciji bankarska zajednica – zakonodavac, osnaži saradnja i umrežavanje u finansijskoj zajednici, i što je najbitnije, da se razgovara o konkretnim prijedlozima rješenja.

Posljednji cilj je realizovan na vrlo konkretan način – panel diskusije i radionice su rezultirale nizom zaključaka koje će UPRMBiH staviti na raspolaganje svim relevantnim institucijama, ali i primjenjivim operativnim smjernicama koje će poslužiti unapređenju praksi risk struke u bankarskoj zajednici.