Novosti

Prodaje se Hotel Igman, cijena 6,9 miliona KM


Kantonalna agencija za privatizaciju KS objavila je novi javni poziv za prodaju Hotela Igman po cijeni od 6,9 miliona KM.

Hotel na istoimenoj planini, na Velikom polju, prodaje se metodom neposredne pogodbe, zajedno sa depadansom i pripadajućim zemljištem.

Početna cijena ovog puta je 6.926.000 KM. Podsjetimo da hotel prodavan i početkom septembra ove godine, ali da je cijena tada bila 9,2 miliona KM.

Prodavac je KJP “ZOI 84 – Olimpijski centar Sarajevo” d.o.o. Sarajevo.

Otvaranje ponuda i direktni pregovori s ponuđačima održat će se u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo 24. decembra 2021. godine s početkom u 09:30 sati.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku neposredne pogodbe, izvršit će se na osnovu sljedećih kriterija:

a) Početna cijena 6.926.000 KM, vrednuje se sa 350 bodova ili 35 %. Plaćanje će se izvršiti 100% u novcu.

b) Investicije u ukupnom iznosu od 10.000.000 KM u roku od 3 (tri) godine od dana zaključenja Ugovora i iste će se izvršiti u skladu sa Biznis planom ponuđača koji će biti sastavni dio Ugovora o kupoprodaji, vrednuje se sa 350 bodova ili 35 %, i to:

2.000.000 KM u prvoj godini od dana zaključenja ugovora, vrednuje se sa 70 bodova ili 7%;
3.000.000 KM u drugoj godini od dana zaključenja ugovora,vrednuje se sa 105 bodova ili 10,5%;
5.000.000 KM u trećoj godini od dana zaključenja ugovora, vrednuje se sa 175 bodova ili 17,5 %.

Ponuđene investicije veće od 15.000.000,00 KM neće biti dodatno vrednovane po ovom kriteriju. Ponuđač je obavezan uz ponudu dostaviti Biznis plan.

c) Zadržavanje u objektu hotelsko-ugostiteljske, sportsko rekreativne djelatnosti ili djelatnosti iz domena zdravstvenih usluga, vrednuje se sa 300 bodova ili 30 %.

Ponuđači su dužni dati pismenu izjavu da će u objektu obavljati hotelsko-ugostiteljsku, sportsko rekreativnu djelatnost ili djelatnost iz domena zdravstvenih usluga.

Ukupno (a+b+c): 1000 bodova ili 100%.

Sve troškove uknjižbe predmeta kupoprodaje snosi Kupac. Ponuđač je obavezan, prije zaključenja kupoprodajnog ugovora dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 35% od ukupne vrijednosti predviđenih investicija. Bankovna garancija mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i u istoj mora stajati saglasnost da će poslovna banka, ukoliko kupac ne izvrši predviđene investicije, platiti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo iznos bankovne garancije. Bankovna garancija se odnosi na investicije iz tačke

b) Kriterija, pa je ponuđač obavezan dostaviti pojedinačne bankovne garancije za svaku godinu predviđenih investicija i iste važe do momenta ispunjenja predviđenih investicija za tu godinu.

U cilju dobijanja što kvalitetnije ponude Komisija može odlučiti da se pregovori odvijaju u više krugova, s tim da se pregovori moraju okončati u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda. Konačno vrednovanje ponuda Komisija će izvršiti nakon izjašnjenja svih ponuđača da se njihove posljednje ponude imaju smatrati konačnim ili nakon isteka roka za davanje konačnih ponuda utvrđenog od strane Komisije bez obzira na izjašnjenje ponuđača o konačnosti njihovih ponuda.