Novosti

Republika Srpska: Uspostavljen registar trgovaca kriptovalutama, svi posrednici moraju biti registrovani


Komisija za papire od vrijednosti Republike Srpske donijela je Pravilnik o evidenciji pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama i precizno definisala prava i obaveze onih koji žele da budu uključeni u ovaj proces. Prema pravilniku posrednici mogu biti registrovana preduzeća i preduzetnici koji mogu da čuvaju i upravljaju virtuelnim valutama, da organizuju platformu za njihovo trgovanje, da ih razmjenjuju i prodaju.

Oni su dužni u banci otvoriti račun za posebne namjene, a novac sa tog računa može se koristiti isključivo za kupovinu i prodaju kriptovaluta.

„Novčana sredstva na računu za posebne namjene nisu vlasništvo pružaoca usluga, ne ulaze u njegovu imovinu niti u likvidacionu ili stečajnu masu, niti se mogu koristiti za izmirenje potraživanja povjerilaca pružaoca usluga, niti mogu biti predmet prinudnog izvršenja u postupcima protiv pružaoca usluga“, navodi se u pravilniku.

U ovom dokumentu piše da su posrednici, prije sklapanja ugovora, dužni da svoje klijente upoznaju sa poslovnim rizicima.

„Republika Srpska, Komisija i drugi organ javnog sektora ne garantuju za vrijednost virtuelnih valuta i ne snose odgovornost za bilo koju eventualnu štetu i gubitke. Na transakcije sa virtuelnim valutama se ne primjenjuju propisi kojima se uređuje osiguranje depozita, kao ni propisi kojima se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga“, jasno se precizira u pravilniku.

Kada je riječ o registru, upis u isti vršiće Komisija za papire od vrijednosti, a po osnovu zahtjeva posrednika.

Uz zahtjev za upis u evidenciju posrednici će morati da prilože rješenje suda o registraciji, statut preduzeća, dokaz o identitetu, potvrdu banke o poslovnom računu. Registar će biti javan i objavljen na sajtu Komisije. Onaj čije ime ne bude u njemu, neće se smatrati legalnim trgovcem.

Nikola Klak, direktor kompanije “Digital Asset Managament” (DAM) koja je vlasnik platforme „BCX“ na kojoj se razmjenjuje i trguje kriptovalutama smatra da je ovaj akt korak u pravom smjeru. Po njegovoj ocjeni, on će dovesti do veće pravne sigurnosti ulagača, ali i relaksacije odnosa sa bankama koje su do sada bile izričito negativno nastrojene prema poslovanju sa kriptovalutama.

Ocjenjuje da se ovakvom regulacijom povećava pravna sigurnost investitora što će u budućnosti dovesti sigurno i do povećanja aktivnosti na tržištu te većeg interesovanja svih korisnika, a pogotovo pravnih lica i institucija.

Izvor: capital.ba