Tržišta i finansije

Aktiva finansijskog sektora u BiH na polugodištu porasla 5,4%, na 45,93 milijarde KM


Na finansijskom tržištu Bosne i Hercegovine na kraju polugodišta 2023. poslovale su 122 finansijske institucije koje su uključene u redovnu statistiku Centralne banke BiH. U bankarskom sektoru to je 21 banka i jedna razvojna banka, a u sektoru nebankarskih finansijskih institucija (Ostale finansijske institucije/sektor OFI) koji obuhvata 24 društva za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje, 33 investiciona fonda, 4 lizing društva, 29 mikrokreditnih organizacija, 7 brokerskih kuća i 2 berze.

Prema navodima Centralne banke BiH, ukupna aktiva finansijskog sektora u Bosni i Hercegovini, na kraju polugodišta 2023. godine, iznosila je 45,93 milijarde KM i veća je za 2,36 milijardi KM ili za 5,4% u odnosu na isti period prethodne godine.


Najveće učešće su i dalje imale banke, koje su učestvovale sa 87,6% u ukupnoj aktivi finansijskog sektora. Društva za osiguranje i reosiguranje učestvuju sa 2,58 milijardi KM, odnosno 5,6% od ukupne aktive finansijskog sektora.
Poredeći sa stanjem na kraju polugodišta 2022. godine, društva za osiguranje i reosiguranje, investicioni fondovi, mikrokreditne organizacije i lizing društva bilježe porast aktive, dok je kod brokerskih kuća i berzi došlo do pada bilansne sume.

Stanje ukupne aktive nebankarskih finansijskih institucija (sektor OFI) u BiH, krajem juna 2023. godine iznosilo je 5,70 milijardi KM i veće je za 236,2 miliona KM ili 4,3% u poređenju sa stanjem na kraju 2022. godine, a u poređenju sa stanjem na kraju polugodišta 2022. godine veće je za 473,5 miliona KM ili 9,1%.


Najveću aktivu u okviru sektora OFI imala su društva za osiguranje i reosiguranje sa 2,59 milijardi KM (godišnji rast za 170,1 milion KM ili 7%), što predstavlja učešće od 45,3% u ukupnoj aktivi sektora OFI. Zatim slijede mikrokreditne organizacije sa 1,44 milijarde KM (u odnosu na juni 2022. veća je za 135,5 miliona KM ili 10,4%) ili 25,2% učešća, investicioni fondovi sa 1,05 milijardi KM (godišnji rast za 66,4 miliona KM ili 6,7%) ili 18,5% učešća, lizing društva sa 602,6 miliona KM (10,6% učešća), preostalih 24,3 miliona KM (0,4% učešća) odnosi se na aktive brokerskih kuća i berzi u BiH.