Novosti

Održana 38. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o uporabi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine ostvarenog zaključno s 31. 12. 2021. godine.

Ovom odlukom definirano je da se Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine dodijeli  4.000.000, dok će vladama Federacije Bosne i Hercegovine i  Republike Srpske biti doznačeno po 3.000.000 KМ za potporu razvoja i unaprjeđenje sektora komunikacija u Bosni i Hercegovini.

Radio-televizije Bosne i Hercegovine zatražila je ranije sredstva za nabavu opreme za studijske i produkcijske kapacitete zа proizvodnju signala u HD rezoluciji i otplatu prava na emitiranje Europskog prvenstva u nogometu 2024. i Ljetnih olimpijskih igara 2024. godine, koji se održavaju u razdoblju lipanj – kolovoz 2024. godine.

Vijeće ministara BiH prethodno je upoznato sa zaključkom 14. sjednice Povjerenstva za promet i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 18. 1. 2024. godine, koji se odnosi na  raspodjelu financijskih sredstava za potporu javnim emiterima.

STRATEŠKI PLAN RURALNOG RAZVOJA BiH DO 2027. GODINE

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2023. do 2027. – okvirni dokument, koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova. Ovim dokumentom utvrđuju se strateški ciljevi postupnog usklađivanja poljoprivrede i ruralnog razvoja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije (ZPP EU) i privlačenja investicija.

Vizija strateškog razvoja poljoprivrede u petogodišnjem razdoblju je unaprijeđen, konkurentan i  klimatski otporan poljoprivredno-prehrambeni sektor s većom produktivnosti i boljom tržišnom orijentacijom, koju prati veća digitaliziranost i inovacije, održivo upravljanje zemljišnim i drugim prirodnim resursima, prosperitetna i očuvana ruralna područja u Bosni i Hercegovini privlačna za život i privređivanje svih stanovnika, a posebno mladih. 

Indikativni financijski okvir za realizaciju Strateškog plana predstavlja zbroj sredstava planiranih u strategijama razvoja poljoprivrede Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH, uključujući i sredstva na državnoj razini planirana za implementaciju mjera Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, agencija, uprava i ureda na razini BiH i procjene sufinanciranja iz drugih izvora.

Ukupan proračunski okvir Strateškog plana je 1,78 milijardi KM, a iz ostalih izvora se očekuje mobiliziranje dodatnih 533 milijuna KM, što zajedno čini 2,24 milijarde KM za pet godina njegove implementacije. Financijska sredstva će biti osigurana od Federacije BiH (42,7 %) i kantona (14,4 %), Republike Srpske (18,1 %), Brčko distrikta BiH (3,5 %), državne razine (1 %) te dodatnih 20,3 % od grantova EU-a i drugih donatora.

Tijekom razdoblja realizacije planira se povećanje proračunskih  izdvajanja za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja po prosječnoj stopi od 4,6 % godišnje, tako da bi sredstva raspoloživa u 2027. godini (394 milijuna KM) trebala biti veća za 20 % u odnosu na početnu 2023. godinu (329 milijuna KM).

BiH PRISTUPA PROGRAMU EU-a PRAVOSUĐE 2021. – 2027.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Europske unije (EU) i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju u programu Pravosuđe 2021. – 2027. godine, s ciljem jačanja pravosudne suradnje nadležnih institucija BiH i zemalja članica EU-a.

Sudjelovanje u ovom programuomogućit će unapređenje i ubrzanje provedbe ključnih reformi u sektoru pravosuđa u BiH i stvoriti uvjete za intenziviranje procesa europskih integracija.

Cilj Programa je olakšavanje nediskriminirajućeg pristupa pravosuđu za sve i učinkovita pravna zaštita u kaznenim postupcima, uključujući jačanje neovisnosti sudstva, razvoj odgovarajućih policijskih, carinskih i drugih tijela za provedbu zakona, uz pružanje adekvatne obuke i unapređenje borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Pristupanje Programu predstavlja provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu koji se odnosi na jačanje institucija i vladavine prava.

Ministarstvo pravde će Prijedlog ovog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika u ime BiH ovlasti šef Misije BiH pri EU-u.

SURADNJA BiH I SLOVENIJE U OBLASTI DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju i suradnji u oblasti digitalne transformacije između Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva digitalne transformacije Republike Slovenije, Vladinog ureda za informacijsku sigurnost Republike Slovenije.

Cilj je unapređenje bilateralnih odnosa i jačanje suradnje nadležnih institucija u BiH i Slovenije u području digitalne transformacije, usluga elektroničke komunikacije, upravljanja IKT sustavima i pružanja elektroničkih usluga javne uprave.

Intenziviranjem suradnje u ovom području želi se doprinijeti povećanju ekonomskog i društvenog prosperiteta bh. stanovnika, uz dostizanje visoke razine zaštite potrošača, konkurentnosti i transparentnosti na tržištu elektroničkih komunikacija.

Prijedlog memoranduma o razumijevanju bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru,  za njegovo potpisivanje predložen je ministra komunikacija i prometa BiH.

OMOGUĆENO REGISTRIRANJE OLDTIMER VOZILA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Pravilnik o cijeni isprava o vozilu i cijeni oznaka za obilježavanje vozila, kojim se  definira visina naknade za registriranje oldtimer vozila i korištenje prenosivih registracijskih pločica, što do sada nije bilo propisano i stvaralo je probleme fizičkim i pravnim osobama.

Visina novčane naknade za izdavanje i korištenje prenosive registracijske pločice, kao i za registracijske pločice za oldtimer vozila iznosi 20 KM.  

Ostale naknade su na razini iz 2009. godine i kreću se od 5,00 KM za izdavanje potvrda o vlasništvu vozila i registraciji te za izdavanje i korištenje oznaka za obilježavanje vozila – stiker naljepnice, kao i za registracijske pločice za obavljanje pokusna vožnje, dok naknada na ime izdavanja knjižice potvrda o korištenju  prenosivih  pločica iznosi 10,00 KM. Visina naknada za izdavanje registracijske pločice za motorno vozilo iznosi 20,00 KM, a naknada za registracijske pločice za priključno vozilo, motocikl i bicikl s motorom 10,00 KM. Na istoj razini kao i ranije ostale su naknade za registracijske pločice za vozilo DKP-a, misije, i međunarodne organizacije u BiH i iznose 30,00 KM, kao i za registracijske pločice za privremeno registrirano vozilo  50,00 KM.

Visina novčane naknade za izdavanje svih ovih oznaka u slučaju njihovog gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja u tolikoj mjeri da ne mogu više služiti svrsi identična je visini naknade za njihovo izdavanje.

Novčane naknade uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora BiH. Od ukupno prikupljenih sredstava 30 % predstavlja prihod proračuna institucija BiH, a 70 % pripada nadležnim tijelima za registraciju motornih vozila.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH kada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registracijskih tablica („Službeni glasnik BiH“, broj 76/09).

ZAŠTITA IMOVINE I IMOVINSKIH INTERESA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobraniteljstva BiH o pokrenutom postupku prinudne naplate štete po Odluci Europskog suda za ljudska prava iz 2012. godine u predmetu Murtić i Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 6495/09, sa odgovarajućim zaključcima usmjerenim na zaštitu interesa BiH.

Na sjednici je zaduženo Pravobraniteljstvo BiH da u roku od 15 dana Vijeća ministara  BiH dostavi cjelovitu informaciju o svim pokrenutim sporovima protiv Bosne i Hercegovine pred sudovima u inozemstvu vode, a koji mogu imati financijske implikacije. Cilj je blagovremeno poduzeti mjere na zaštiti imovinskih interesa Bosne i Hercegovine.  

Ministarstvo vanjskih poslova će u suradnji s Pravobraniteljstvo putem Veleposlanstva BiH u Švicarskoj Konfederaciji angažirati odvjetnika za zastupanje Bosne i Hercegovine u postupku prinudne naplate potraživanja, koju je pokrenuo povjeritelj UNA TRUST&INVESTMENT GMBH, temeljem sudskog platnog naloga službe za prinudnu naplatu Bern-Mittellandu u Švicarskoj Konfederaciji.

Pravobraniteljstvo BiH surađivat će s angažiranim odvjetnikom na zaštiti imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine u ovom postupku.

U Informaciji se konstatira da su sve obveze ро presudi Europskog suda iz 2012. godine u cijelosti izvršene te da se predmetna presuda odnosi samo nа dva aplikanta koja su pokrenula postupak pred Europskim sudom za ljudska prava i ishodovali presudu u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH od 19. 6. 2012. godine, а ne na sve dioničare Agrokomerca kako to pogrešno tumači kompanija UNA TRUST&INVESTMENT GMBH, koja predstavlja 2.767 dioničara Agrokomerca. Odbor ministara Vijeća Europe je 6. 3. 2014. godine usvojio konačnu rezoluciju kojom je potvrđeno da je Bosna i Hercegovina izvršila sve svoje obveze ро presudi u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH od 19. 6. 2012. godine.