Bez ponuda za kupovinu Doma penzionera Nedžarići

Na javni poziv za dostavljanje ponuda u zatvorenim kovertama za kupovinu Doma penzionera Nedžarići...