Produženje rokova za podnošenje poreznih prijava

Produženje rokova za podnošenje poreznih prijava

Porezna uprava Federacije BiH je u skladu sa donesenim preventivnim mjerama i shodno zaključku Vlade FBiH obustavila i zabranila fizički kontakt i rad sa stranaka, te zabranila ulazak u poslovne prostorije Porezne uprave Federacije BiH. To su učinili i zbog toga što je zbog boravka lica zaraženog Corona virusom jedna cijela ispostava, odnosno svi njeni zaposlenici rješenjem poslani u izolaciju.

Zbog toga obajvještavaju da će se komunikacija sa strankama obavljati isključivo pisanim putem preko pošte, e-maila, faksom i telefonom.

Kako ističu u saoštenju, porezni obveznici i stranke ne treba da dolaze u Poreznu upravu, već sve svoje porezne prijave i podneske mogu podnijeti poštom, elektronski e-mailom, faksom, a sve informacije mogu dobiti i na telefon.

U cilju olakšanja poslovanja, obavještavaju da su rokove za podnošenje poreznih prijava produžili kako sljedi:

  • Prijava poreza na dobit za pravna lica – Obrazac PP-801, Obrazac PP-802, Obrazac PP-803, Obrazac PP-804 i Obrazac PP-805 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
  • Godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
  • Prijave plaćenog poreza na dohodak i doprinosa specifikacije: Obrazac-2001 i Obrazac 20001-A, za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;
  • Samostalni obrtnici za plaćene doprinose u martu Obrazac-2002 ili 2002-A dostaviti do 30.04.2020. godine, a plaćene doprinose u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;
  • Prijave obračunate plaće, plaćenog poreza na dohodak i doprinosa, Obrazac  MIP-1023 za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za  plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine.

Prijave/promjene/odjave osiguranja u Jedinstvenom sistemu Obrazac JS 3100 i JS 3120 možete poslati poštom, faksom ili skenirane na e-mail.

S obzirom na novonastalu situaciju porezne prijave i obrasce dostavljaju se poštom na adrese nadležnih ispostava Porezne uprave Federacije BiH. Također, prijave i obrasci mogu se skenirati i dostaviti na e-mail adrese nadležnih ispostava ili faksom na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava.

U slučaju dostavljanja prijave i obrasca putem preporučene pošte, smatrat će se primljenim u Poreznoj upravi FBiH danom predavanja na poštu.

U slučaju dostavljanja obrazaca emailom (skeniranih) ili faksom, obveznici uplate doprinosa su obavezni originalane primjerke dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi putem pošte ili lično po prestanku vanrednog stanja (ova uputa se odnosi i na obveznike uplate doprinosa koji su korisnici elektronskog servisa Porezne uprave FBiH).

Obavijest za poslovne banke

Kako stoji dalje u saopćenju, shodno odredbama člana 14.b. Zakona o doprinosima propisana obaveza dostavljanja pisane obavijesti za ispostavu Porezne uprave, za obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa zajedno sa isplatom plaće, može se dostaviti poštom ili prolongirati do prestanka vanrednog stanja, a ostaje obaveza kontinuiranog obavještavanja Porezne uprave o navedenom elektronskim putem (email). Sve pisane obavijesti koje su poslovne banke bile dužne dostaviti u periodu trajanja vanrednog stanja iste će dostaviti naknadno po ukidanju vanrednog stanja.

Porezna uprava je pozvala sve svoje zaposlenike da jedan iznos lične plaće za mjesec mart doniraju i uplate kao pomoć u korist zaposlenih u realnom sektoru, odnosno njihovih poslodavaca na ime uplate poreza onih poslodavaca koji nisu odjavili svoje radnike.

Takođe su pozvali i sve zaposlene koji svoju plaću primaju iz budžeta institucija BiH, FBiH, kantona i općina da to učine, jer je realni sektor stvarni izvor plaća svih budžetskih korisnika,učinite to od martovske plate jer svako odlaganje može biti kasno.

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.