Tema u fokusu

Javni poziv brzorastućim kompanijama sa područja Kantona Sarajevo za učešće u projektu „100 najvećih u BiH i regionu”


Na osnovu člana 4. Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 15/23), Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-04-35789-7/23 od 17.08.2023. godine, a u vezi sa tačkom VI Programa ”Sufinansiranje projekata organizacije poslovnih događaja i učešće na sajmovima” u 2023. godini, broj 02-04-35120-24.1/23 od 10.08.2023. godine i Ugovora o strateškom partnerstvu o učešću u projektu ”100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu” zaključenog između Ministartsva privrede Kantona Sarajevo i organizatora projekta ”100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu” privrednog društva Poslovne novine d.o.o. Sarajevo, br. 07-03-11-25497/23 od 23.08.2023. godine, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

JAVNI POZIV
brzorastućim kompanijama sa područja Kantona Sarajevo za učešće u projektu „100 najvećih u BiH i regionu”

 1. PREDMET
  Predmet Javnog poziva brzorastućim kompanijama sa područja Kantona Sarajevo za učešće u projektu „100 najvećih u BiH i regionu” (u daljem tekstu: Javni poziv), je prikupljanje prijava brzorastućih kompanija, čije učešće finansira Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a na osnovu strateškog partnerstva Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i organizatora projekta ”100 najvećih u BiH i region” Poslovne novine d.o.o. Sarajevo.
  Učešće brzorastućih kompanija u projektu „100 najvećih u BiH i regionu” obuhvata:
  • Dvadeset kotizacija (za svaku odabranu kompaniju po jedna) za učešće na konferenciji ”Green Revolution”, B2B susretima i gala svečanosti “100 najvećih u BiH i regionu”, za po jednog predstavnika (odgovorno lice ili vlasnik kompanije) maksimalno dvadeset prvorangiranih brzorastućih kompanija sa područja Kantona Sarajevo, izabranih po ovom Javnom pozivu, a sa Spiska brzorastućih kompanija dostavljenog od strane organizatora Projekta, odabranih po kriterijima CAGR (Compound Annual Growth Rate – Složena godišnja stopa rasta)
  • Za svaku odabranu brzorastuću kompaniju iz Kantona Sarajevo, na osnovu ugovora sa Ministarstvom biće urađena PR kampanja (usluge novinara za pisanje i objavu intervjua na portal ww.poslovnenovine.ba, na oficijelnim društvenim mrežama i u sedmičnom newsletteru koji šaljemo na cca 24.000 poslovnih adersa).
  • Za svakog učesnika (predstavika brzorastuće kompanije iz Sarajeva) izradiće se priznanje koje potvrđuje njegov poslovni uspjeh i rast poslovnih parametara, te svečano uručiti na pomenutim eventima. (Ministar dodjeljuje priznanja)
  • Za svakog učesnika (predstavika brzorastuće kompanije iz Sarajeva) izradiće se i elektronska markica i PDF priznanje validno za korištenje na elektronskim dokumentima komapnije.
 2. FINANSIJSKA SREDSTVA
  Finansijska sredstva za realizaciju ovog Javnog poziva planirana su u Budžetu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2023. godinu na ekonomskom kodu: 614500, subanalitika IAP002, funkcija 047F – ”Sufinansiranje projekata organizacije poslovnih događaja i učešće na sajmovima”.
  Finansijska sredstva će se uplatiti organizatoru projekta ”100 najvećih u BiH i region” za učešće 20 brzorastućih kompanija i sve promotivne privredne aktivnosti promocije i prezentacije strateškog partnera – Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, u skladu sa potpisanim Ugovorom o strateškom partnerstvu o učešću u projektu ”100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu”.
 3. PRAVO UČEŠĆA / OPĆI USLOVI
  Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju brzorastuće kompanije:
  • koje su registrovane i imaju sjedište u Kantonu Sarajevo,
  • koje imaju status d.o.o.;
  • koje se nalaze na Spisku brzorastućih kompanija, sačinjenom prema kriterijima CAGR (Compound Annual Growth Rate – Složena godišnja stopa rasta), koji je sastavni dio ovog Javnog poziva;
  • koje nemaju status banke i druge finansijske institucije (oblasti po KD BiH 2010: 64-66) ili status poslovnog subjekta koji obavlja djelatnosti kockanja, klađenja i sl.
  • koje imaju izmirene sve dospjele obaveze po osnovu javnih prohoda (direktni porezi i doprinosi i indirektni porezi) zaključno sa 30.06.2023. godine;
  • protiv podnosioca prijave – odgovornog lica ovlaštenog za zastupanje se ne vodi krivični postupak i nije pravosnažno osuđen za privredni prekršaj i/ili počinjenje krivičnog djela i/ili privredni prestup u posljednjih 5 godina;
  • izabranu brzorastuću kompaniju može predstavljati odgovorno lice iz rješenja o registraciji ili vlasnik kompanije.
 4. KRITERIJ ZA ODABIR UČESNIKA
  Osnovni kriterij za odabir učesnika po ovom Javnom pozivu su:
  • da se nalazi na Spisku brzorastućih kompanija, dostavljenog od strane organizatora;
  • da ispunjava opće uslove iz tačke 3. ovog Javnog poziva;
  • da je uredno dostavljena tražena obavezna dokumentacija iz tačke 5. ovog Javnog poziva;
  • veličina složene godišnje stope rasta – CAGR-a, odnosno rang kompanije sa Spiska brzorastućih kompanija
  Napomena: Učesnici na ovom Javnom pozivu koji pored ispunjavanja općih uslova iz tačke 3. i ispunjavanja uslova iz tačke 5., imaju prednost ukoliko imaju veću složenu godišnju stopu rasta (CAGR).
  Ukoliko na Preliminarnoj rang listi učesnika bude brzorastućih kompanija sa istom složenom godišnjom stopom rasta (CAGR), prednost će imati proizvodne djelatnosti, zatim uslužne djelatnosti, zatim prijave učesnika koje su ranijeg datuma zaprimljene na Protokol Kantona Sarajevo, do ispunjenja kvote.
 5. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU
 6. Prijava na Javni poziv – popunjen Obrazac prijave objavljen uz Javni poziv, potpisan od strane lica ovlaštenog za zastupanje uz pečat poslovnog subjekta. NAPOMENA: Obavezna ovjera potpisa na prijavi od strane nadležnog organa (općina ili notar);
 7. Aktuelni izvod iz sudskog registra– (original ili ovjerena kopija), ne stariji od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva;
 8. Promotivni materijal za prezentaciju uspješnosti privrednog subjekta (opcionalno).
 9. IZBOR KORISNIKA I PRAVNA ZAŠTITA
  Pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu svih podataka, te ocjenu o ispunjavanju svih uslova vršit će Komisija imenovana rješenjem Ministarstva.
  Ministarstvo će objaviti preliminarne rezultate ovog Javnog poziva na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: https://mp.ks.gov.ba/ te objaviti Preliminarnu rang listu brzorastućih kompanija koje ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva, sa navedenim razlozima neprihvatanja prijave.
  Učesnik čija prijava ne ispunjava uslove, a koji smatra da je njegovo pravo povrijeđeno u postupku izbora učesnika, može uložiti prigovor Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u roku od pet dana od dana objave Preliminarne rang liste.
  Prigovor se ne može podnijeti ako je prijava odbijena kao neblagovremena, neuredna ili nepotpuna.
  Prigovore po prijavama razmatra Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, nakon čega objavljuje Konačnu rang listu učesnika.
  Svaki član bilo koje komisije će biti isključen iz postupka izbora učesnika ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa sa podnosiocem prijave.
 10. MJESTO, ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
  Zadnji dan za prijavu na Javni poziv je 05.09.2023. godine (zaključno), a isti će biti objavljen na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo https://mp.ks.gov.ba/ i na web stranici Poslovne novine d.o.o Sarajevo https://poslovnenovine.ba .
  Prijava se podnosi isključivo dostavljanjem Prijave i obavezne dokumentacije iz tačke 5. ovog Javnog poziva, u zatvorenoj koverti na Protokol Kantona Sarajevo naslovljena na adresu:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1. 71 000 Sarajevo,
sa naznakom:
“Prijava na Javni poziv brzorastućim kompanijama sa područja Kantona Sarajevo za učešće u projektu „100 najvećih u BiH i regionu” – NE OTVARATI”

Na poleđini zatvorene koverte obavezno je navesti:

 • naziv podnosioca prijave,
 • adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.

NAPOMENA: Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave na Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.
Sve informacije o Projektu „100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu” dostupne su na web platformi https://100najvecih.ba/
Dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo na e-mail [email protected] ili pozivom na broj telefona: 033/562-159.