Tema u fokusu

U fokusu stvaranje povoljnijeg ambijenta za gospodarstvo


Privredna/Gospodarska komora FBiH sukladno svojoj misiji, ali i viziji menadžmenta te na osnovu njih postavljenje strategije utvrdila okvirne zadaće za mandatni period. One ujedno predstavljaju i svojevrstan nastavak velikog broja aktivnosti koje smo u prošlom mandatnom periodu pokrenuli. Ove okvirne zadaće su ujedno i svojevrsna platforma za postizanje zacrtanih ciljeva.

Piše: prof. dr. sc. Marko Šantić, predsjednik P/GK FBiH

Uzimajući u obzir sve što se dešava posljednjih nekoliko godina te pravni i politički okvir Federacije BiH kao i cijele Bosne i Hercegovine, planirane aktivnosti su doživjele određene korekcije i prilagodili smo ih aktualnim situacijama. Dio zadataka P/G KFBiH naročito je bio usmjeren ka suradnji sa vladajućim strukturama na svim razinama vlasti u FBiH u cilju unapređenja te suradnje i otvaranju novih mogućnosti za domaće gospodarstvenike kroz povoljniju, bolju i jednostavniju zakonsku regulativu u cilju stvaranja povoljnijeg gospodarskog ambijenta. Sa Vladom Federacije BiH već smo pokrenuli neka pitanja.

Dio naših zadataka bio je usmjeren i na pripremu za Kandidacijski status BiH za članstvo u EU. BiH je u svibnju 2022. u Tirani preuzela predsjedanje Europskom strategijom za Jadransko-jonsku makro-regiju te u svom godišnjem mandatu i uz veliku pomoć naše Komore, više nego korektno uradila postavljenu agendu. Više od dvadeset godina predstavljamo BiH u Forumu Komora Jadransko Jonske Makroregije i pozicionirani smo u ovoj regiji kao pouzdan i respektabilan partner.

Stvaranje povoljnijeg ambijenta za gospodarstvo FBiH provodimo na dvije razine. Prva se odnosi na rad organa i tijela P/G KFBiH, a druga na jačanje našeg ugleda i utjecaja na sve razine zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH i županijama/kantonima prilikom pripreme i donošenja zakonske regulative koja se dotiče domaćeg gospodarstva.

Radili smo na ublažavanju i zaustavljanju posljedica pandemje COVID-19 te nove ekonomske krize u saradnji sa vladom FBiH injenim ministarstvima te je u tu svrhu u prošloj godini već pokrenuto niz aktivnosti i mjera za prevladavanje ove situacije. Ono na što se Komora obvezala to je i napravila. Izradili smo punu informacija o stanju gospodarstva u FBiH. Predložili smo: a) rasterećenje gospodarstva u smislu smanjenja poreza i zaustavljanja uvođenja novih; b) osiguranje kreditnih sredstava po povoljnijim uvjetima; c) set mjera u svezi izmjena i dopuna zakona vezanih za gospodarstvo.

Razradili smo i stimulacijske mjere za izvoznike. Kontinuirano inzistiramo na ubrzanju realizacije kapitalnih investicija te izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama. Imamo kontinuirane promotivne aktivnostina promociji gospodarstva BiH u zemlji i inozemstvu

Jedan od projekata za koji smo napravili sve pripremne radnje jeste ”Podrška privrednim/gospodarskim subjektima za uvođenje oznake bh. kvaliteta i izvorno domaće koji će se odvijati kroz kampanju „ JA BIH NAŠE“. Zaštitili smo vizualni identitet kampanje kao autorsko pravo Komore u Institutu za intelektualno vlasništvo. Donijeli smo Pravilnik o znakovima vizualnog označavanja bosanskohercegovačkih proizvoda i usluga: “BH kvaliteta” / “BH Quality”/ i “Izvorno domaće” / “BH Creation” / Znakovi “BH kvaliteta”. Sve u cilju poticanja razvoja domaće proizvodnje, podizanja razine kvalitete bh. proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanja stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije.

Radimo kontinuirano na povećanju konkurentnosti naših članica kroz stalne procese stručnog obrazovanja, profesionalnih edukacija te neformalnog obrazovanja. Organizujemo programe edukacije u suradnji sa partnerima iz zemlje i inozemstva, znanstvenim institucijama i  sveučilištima. Programe edukacija kreirali smo u skladu sa zahtjevima naših članica. Komorska zadaća unaprjeđenja i internacionalizacije poslovanja MSP usmjerena je na analizu utjecaja mjera i programa namijenjenih razvoju ovog sektora te predlaganje mjera za poboljšanje položaja malih i srednjih poduzeća kao i njihovo  usmjeravanje ka proizvodnim i tehnološki razvijenim djelatnostima te smo u tu svrhu predvidjeli osnivanje Centra za mala i srednja poduzeća pri našoj komori.  

Aktivno radimo na tome da postanemo središte za podršku gospodarstvu na putu prema EU integracijama štoima za cilj dadoprinesemo pripremi poduzeća za ulazak na tržište EU, kroz povećanje konkurentnosti, investiranje u nova znanja i tehnologije, primjenu standarda,  upoznavanje sa novim partnerima.  Vodeći računa o Izvješću Evropske komisije o napretku u kojem se konstatiraju određene slabosti u ispunjavanju uvjeta i kasnije potpisivanjem Sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA, Komora će u narednom periodu svoje aktivnosti usmjeriti na preporuke navedenog Izvješća, a naročitou pripremi projekata za korištenje sredstava IPA fondova od interesa za gospodarstvo prema javnom pozivu. Pružati ćemo i potrebnu pomoć poduzećima u apliciranju na njima interesantne međunarodne projekte.

Za nas kao gospodarsku asocijaciju, od krucijalnog značaja su organiziranje i rad brojnih strukovnih udruženja koja smo osnovali pri P/GKFBiH.

Posvećeni smo ne samo uspješnom poslovanju, već i dugoročnom stvaranju kako perspektiva tako i trajnih vrijednosti za budućnost. Nadamo se da će naše članice i dalje dijeliti sa nama probleme, ali i dobre strane svoga posla i da ćemo zajedno ostvariti još značajnije rezultate.

Istaknuo bih neke od realiziranih petnaestak međunarodnih projekata: Program podrške poduzetnicama pogođenim koronavirusom – izrada online B2B platforme za umrežavanje i poslovanje – FIGAP II i GAP, Podrška promociji uspostavljanja Mreža Energetske Efikasnosti u Industriji (MEEI) – Eda, Digitalizacija i uvođenje inovacija u poslovnim procesima MSP – UNDP Digital BIZ, Razvoj metalskog i tekstilnog sektora putem specijaliziranih obuka radne snage – USAID WHAM, Koncept energetskih zajednica (ZOE) u BiH – GIZ GmbH, te nekoliko projekata IPA prekogranične suradnje INTEREG i ADRION sa Republikom Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom te multilateralni projekti zemalja Jadransko Jonske Makroregije ali i projekti sa GIZ-om i USAIDOM od kojih bih izdvojio RECOOPER projekt Centar za maslinarstvo u Mostaru, projekt digitalnih turističkih nomada u Hercegovini te veliki projekt izrade strategije turizma u BiH gdje smo bili ključni partner USAIDA u Federaciji BiH.