Investicije

Komgrad gradi objekat za potrebe njemačkog Mubea Carbo Tech-a


Vlada RS odobrila je izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Javnog komunalnog preduzeća Komgrad Prnjavor iznosu od 33,5 miliona KM.

Analizom zahtjeva Javnog komunalnog preduzeća Komgrad za izdavanje garancije RS za kreditno zaduženje u iznosu od 33,5 miliona KM, sa pratećom dokumentacijom, Ministarstvo privrede i preduzetništva smatra da bi realizacijom pomenute investicije bio izvršen transfer novih tehnologija i osiguran značajan broj radnih mjesta sa platama koje su veće od prosječne plate Republike Srpske, što bi značajno uticalo na privredni razvoj ove jedinice lokalne samouprave, pa i šire, navodi se u saopštenju Vlade.

Naime, JKP Komgrad, čiji je osnivač skupština Grada Prnjavora, ima namjeru da se kreditno zaduži radi izgradnje multifunkcionalnog objekta u Poslovnoj zoni Vijaka Prnjavor, a koji bi se nakon izgradnje izdao u zakup investitoru Mubea Carbo Tech BH, na vremenski period ne kraći od deset godina, a sredstva za otplatu ovog kredita namjerava obezbijediti po osnovu zaključenog ugovora o zakupu multifunkcionalnog objekta kao i prihoda koje će preduzeće ostvarivati obavljanjem komunalne djelatnosti.

U pismu namjere investitora, kompanije Mubea Carbo Tech Gmbh, koja predstavlja proizvođača auto-dijelova koji zapošljava preko 14.000 radnika na 48 lokacija širom svijeta, navodi se da se u poslovnoj zoni Vijaka namjerava otvoriti 800 novih radnih mjesta od čega 700 u proizvodnji i 100 administrativnih radnika, čija prosječna plata na nivou privrednog subjekta bi iznosila najmanje za 15% veći iznos od prosječne plate Republike Srpske. Planirani iznos investicije u Prnjavoru iznosi 40 miliona EUR u narednih deset godina.

Ministarstvo privrede i preduzetništva cijeni da je opravdano izdavanje garancije Republike Srpske u ukupnom iznosu 33,5 miliona KM za kreditno zaduženje JKP Komgrad za finansiranje izgradnje multifunkcionalnog objekta namijenjenog potrebama investitora Mubea Carbo Tech, uz napomenu da je radi donošenja konačne odluke o davanju saglasnosti za izdavanju garancije Vlade Republike Srpske neophodno da podnosilac zahtjeva dostavi odluku upravljačkog organa o kreditnom zaduženju i o konačnom izboru najpovoljnijeg ponuđača, naziv kreditora, garanciju za dobro izvršenje posla od strane investitora kompanije Mubea Carbo Tech, te detaljan biznis plan sa projekcijama finansijskih izvještaja, bilansa stanja, bilansa uspjeha i bilansa novčanih tokova za period za koji se izdaje garancija u skladu sa Uredbom o postupku izdavanja garancija Republike Srpske – dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo finansija je dalo mišljenje da izdavanjem garancije za kreditno zaduženje Javnog komunalnog preduzeća Komgrad, neće biti prekoračeno ograničenje definisano Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske i Odlukom o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2023. godini.

Foto: Mubea