Energetika

Nauka u praksi: Doprinos stabilnosti elektroenergetskog sistema


Svjetska naučna elita u oblasti elektroenergetike, a među njima i pojedinci iz Bosne i Hercegovine, ne odustaje od traženja uzroka svih mogućih poremećaja u elektroenergetskom sistemu kako bi unaprijedili njegovu sigurnost i stabilnost što je jedan od prevashodnih ciljeva. Značajan doprinos tome dala je i magistrica Maja Muftić Dedović koja je minulog utorka na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranila doktorsku tezu fokusirajući se na identifikaciju dinamičkih režima i novi pristup adaptivnog rasterećenja.

Njen doktorat bavi se izuzetno važnim područjem elektroenergetskih sistema, posebno fokusirajući se na identifikaciju dinamičkih režima u frekventnom opsegu do 5 Hz korištenjem Hilbert-Huangove transformacije. Ovaj inovativan pristup omogućava identifikaciju niskofrekventnih elektromehaničkih oscilacija, pružajući dublji uvid u poremećaje u sistemu i omogućavajući procjenu njihovog karaktera.

Rad se oslanja na napredne tehnike analize i obrade signala, koristeći sinhronizirano mjerenje signala kako bi se omogućila detaljna vremensko-frekventna analiza različitih fenomena u elektroenergetskom sistemu. Prema mišljenju komisije pred kojom je branila rad ovo istraživanje otvara nove perspektive za unapređenje sigurnosti i stabilnosti elektroenergetskih sistema i pridonosi razvoju ove ključne industrije.

Članovi komisije bili su prof.d r. Mustafa Musić (predsjednik) i prof.dr. Samir Avdaković (mentor) sa Elektrpotehničkog fakulteta u Sarajevu te Igor Kuzle (član) sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba. Oni su istakli da je kandidatkinja u disertaciji ostvarila sve očekivane izvorne i naučne doprinose

Maja Muftić Dedović je predsjednik foruma Žene u energiji i član Upravnog odbora Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE).