Novosti

Vlada FBiH predložila prihvatanje zaduženja do 35 miliona eura za gradski prevoz u Sarajevu


Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta Gradski prijevoz u Sarajevu – B u iznosu do 35 miliona eura, koji je proslijedila u Parlament FBiH na donošenje.

Ova sredstva će biti korištena za četiri komponente iz oblasti gradskog saobraćaja, i to za sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju tramvajske pruge, zatim za obnovu voznog parka tramvajskog saobraćaja, te izgradnju gradske saobraćajnice i Transverzale dionica II (Bare-tunel Kobilja glava-Hotonj), kao i uređenje trolejbuskog depoa.

Sredstva ovog zajma odobravaju se Federaciji BiH s rokom otplate od 20 godina i grejs periodom od pet godina koji je uključen u rok otplate, te dospijećem polugodišnjih rata u jednakim otplatama glavnice.

Razmatrana dokumentacija, posebno Ugovor o finansiranju zaključen između EIB-a i BiH u Sarajevu od 22. maja 2023. godine i Luksemburgu 15. juna 2023. godine, prihvatljiva je za Federaciju BiH.

Federacija BiH će sredstva zajma prenijeti na osnovu zajma na Kanton Sarajevo koje je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da sa Kantonom Sarajevo usaglasi i sklopi odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, definirati uslove vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu.

Istovremeno je data saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i Federacije BiH, kao i Podugovora o zajmu između Federacije BiH i Kantona Sarajevo. Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovarajućeg Podugovora o zajmu ovlašćuje se federalni ministar finansija.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Kanton Sarajevo i Ministarstvo prometa KS, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija donošenjem ove odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH, kojim će se propisati uslovi za davanje zajma Federaciji, a koji će biti identični uslovima pod kojima EIB odobrava zajam BiH. Federacija će pod istim uslovima sredstva zajma proslijediti dalje Kantonu Sarajevo.