Tržišta i finansije

Koliko odraslih građana BiH učestvuje u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja?


Prema podacima Ankete o obrazovanju odraslih koju je, po prvi put u Bosni i Hercegovini, provela Agencija za statistiku BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, početkom prošle godine, manje od 10 posto odraslih osoba u Bosni i Hercegovini učestvuje u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja.

Riječ je o izuzetno malom broju ukoliko se podaci uporede sa statistikama u drugim zemljama. Primjerice u Sloveniji preko 46 posto građana je okrenuto nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja, a u Hrvatskoj preko 31 posto.

Podaci ankete provedene u BiH, koji se odnose na 12 mjeseci prije njene provedbe, pokazuju da je 8,7% ispitanika, u dobi od 25 do 64 godine života, učestvovalo u nekom obliku formalnog i/ ili neformalnog obrazovanja, dok 91,3 % ispitanika nije učestvovalo ni u formalnom ni u neformalnom obrazovanju. U formalnom obrazovanju učestvovalo je 2,2%, u neformalnom obrazovanju 6,9 %, dok je znatno veći dio ispitanika, njih 74,7%  imalo namjeru da stiče znanja kroz svakodnevne aktivnosti, odnosno  kroz informalno učenje.

Formalno i neformalno obrazovanje najviše je bilo zastupljeno kod ispitanika starosti od 25 do 34 godine i kod ispitanika sa završenim visokoškolskim obrazovanjem. Od ispitanika koji su učestvovali u neformalnom obrazovanju 83% su bili zaposleni.

Anketa o obrazovanju odraslih, starosti od 25 do 64 godine života, sastavni je dio istraživanja o obrazovanju odraslih u Evropi, koje se provodi u skladu sa regulativama EU-a i Eurostatovom metodologijom, svakih pet godina u zemljama članicama Evropske unije, zemljama kandidatima i zemljama koje su potencijalni kandidati za članstvo u Evropsku uniju.

Svrha istraživanja je prikupljanje informacija o učešću odraslih osoba u svim oblicima cjeloživotnog učenja – formalno, neformalno i informalno učenje, dok je osnovni cilj Ankete  dobijanje podataka o učešću i neučestvovanju odraslih u obrazovanju i obukama; karakteristikama obrazovanja/obuka u kojima učestvuju; informacija o ličnoj proceni znanja i vještina, kao i dobijanje podataka o osnovnim socio-demografskim karakteristikama odraslih osoba. Dobijeni podaci će omogućiti analizu stanja u oblasti cjeloživotnog učenja, donošenje odluka bitnih za ovu oblast kao i uporedivost dobijenih podataka sa podacima drugih zemalja.