Novosti

Poreske olakšice znače više naknade za učenike i manje administracije za poslodavce


Stimulativne poreske politike kao dio seta pretpostavki važnih za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, pokazale su se kao dobra praksa u drugim zemljama koje služe kao uzor u radu Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja.

Među dosadašnjim rezultatima angažmana Grupe je usvajanje inicijativa za dopune Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak u pravcu predviđanja poreskih olakšica za prihode koje ostvare učenici/e u vezi sa praktičnom nastavom i ferijalnom praksom.

Ifeta Fazlić, pomoćnica direktora za Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u Poreznoj upravi FBiH i članica Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u ime Porezne uprave FBiH, pojasnila je značaj inicijativa i njihov stimulativni efekat.

Šta će, konkretno, značiti za učenike i učenice dopune Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona?

U važećem Zakonu o porezu na dohodak učenici/e koji/e obavljaju praktičnu nastavu i ferijalnu praksu u okviru redovnog školovanja nisu izuzeti/e od oporezivanja na naknade koje im isplaćuje poslodavac. Konkretno, na ove prihode učenika/ca se obračunava porez na dohodak po stopi od 10 %, pa samim tim se naknada umanjuje za iznos poreza na dohodak. Kako bi se omogućilo da učenik/ca dobije dogovorenu naknadu, predložena je izmjena da se na prihode po osnovu naknada koju pojedini poslodavci isplaćuju učenicima/ama ne plaća porez na dohodak.

Kako ova izmjena može utjecati na poslodavce kod kojih učenici i učenice pohađaju praksu? Stimulativno ili, ipak, ne?

Po važećem Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak, prilikom isplate naknade učenicima/ama na praksi i ferijalnoj praksi poslodavci su u obavezi obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak po stopi od 10%. Po uplaćenom porezu na dohodak, poslodavci su u obavezi i da u roku od pet dana podnesu prijavu uplaćenog poreza na dohodak na obrascu APR 1036- Akontacija poreza po odbitku, nadležnoj organizacionoj jedinici porezne uprave. Predloženim izmjenama i dopunama, poslodavci bi imali manje obaveza. Konkretno, smanjila bi se administracija i ne bi trebalo obračunavati, obustavljati i uplaćivati porez na dohodak za učenike/ce, niti bi imali obavezu podnositi prijavu u nadležnu poreznu ispostavu. Preostala bi samo obaveza isplate dogovorene naknade učeniku/ci.

Privredna komora ZDK od septembra 2020. godine u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK provodi aktivnosti usmjerene ka unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja, a uspostavljanje i djelovanje Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja jedan je od važnijih koraka u tom procesu. Zajedničkom inicijativom žele unaprijediti i uskladiti propise kako bi se kreirala dugoročna i održiva rješenja za srednje stručno obrazovanje, te uspostavila
platforma za razmjenu znanja i iskustava u ovoj oblasti. Aktivnosti je podržao projekat “Stručno obrazovanje u BiH” koji provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime vlada Švicarske i SR Njemačke.