Novosti

Potpisan ugovor za primjenu savremenih IT rješenja u poljoprivredi


Predstavnici Privredne komore FBiH (PKFBiH), Zadružnog saveza FBiH i TQM Groupe u BiH potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Tim ugovorom, prema riječima predsjednika PKFBiH Mirsada Jašarspahića, podržana je namjera da Zadružni savez, uz organizacijsku podršku Privredne komore i u skladu sa mogućnostima, uz sredstva članica obezbijedi i sredstva nadležnih institucija i međunarodnih razvojnih agencija za nabavku i implementaciju savremenih rješenja u poljoprivredi.

TQM Group djeluje na području zemalja Balkana i Njemačke kao implementator informacionog sistema za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preradi poljoprivrednih proizvoda i njihovoj distribuciji.

TQM Group nudi softversko rješenje koje zadovoljava sve aspekte sljedljivosti kao osnovnog zahtjeva svih standarda koje proizvođači hrane moraju zadovoljavati (GlobalGAP – Standard najbolje prakse u poljoprivrednoj proizvodnji, IFS – međunarodni standard za proizvođače hrane koji je dominantan zahtjev EU, ISO 22000 – Sistem upravljanja sigurnošću hrane prema ISO zahtjevima, BRC – Britanski standard proizvođača hrane, Organic – standard organskih proizvođača hrane i dr.)

Predstavnici Zadružnog saveza i Komore su na prezentaciji detaljno upoznati sa funkcionalnostima TQM-ovog sistema i uslovima njegovog korištenja.

U skladu sa potrebama, prepoznata je neophodnost korištenja ovakvog sistema i njegova šira eksploatacija i od drugih zainteresiranih strana, naročito od nadležnih ministarstava na nivou kantona i FBiH, te stručnih službi općina.