Novosti

Završena Drvno-tehnološka i konferencija o šumarstvu ‘Tajan 2020’


U organizaciji Drvnog klastera „Namještaj i drvo“, Privredne komore FBiH i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu završena je dvodnevna konferencija u ovom vrlo važnom sektoru privređivanja u Federaciji BiH.

Prvi dan konferencije (5.8.2020.god.) obilježen je aktuelnim temama i zaključcima a to su: problemi plasmana drvnih sortimenata u uslovima korona krize, opšti problemi u sektoru šumarstva zbog nepostojanja Zakona o šumama FBIH, kao i važnim aktivnostima koje su tekle u pravcu formiranja matične sekcije inžinjera šumarstva u okviru Inžinjerske komore FBiH.

Drugi dan (6.8.2020.god.) konferencije održan je u Kamenici, općina Zavidovići, gdje je učestovao veliki broj predstavnika javnih šumskih preduzeća, drvoprerađivača, predstavnika turističkih zajednica, banaka, kao i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti ZE-DO kantona i Federacije BiH.

Privredna komora FBiH kao suorganizator ove konferencije, uzela je aktivno učešće u pripremi i realizaciji ovog projekta.

„Sastanci na otvorenom zbog izazova koje nam je donijela kriza izazvana virusom COVID-19 su neophodni zbog važnosti sektora radi čega smo se ovdje sastali. Preko 15.000 uposlenih u ovom sektoru, preko milijardu i 200 miliona KM izvoza je podatak vrijedan pažnje te moramo izdržati u kontinuitetu promocije i podrške ovom sektoru sa svih mogućih nivoa“, izjavio je Mirsad Jašarspahić, predsjednik PK FBiH.

Snažnu podršku konferenciji i promociji ovom sektoru najavio je i premijer ZE-DO kantona Mirza Ganić, kao i predstavnici Općina Kakanj i Zavidovići.

Veliko učešće u sadržajnosti ove konferencije uzeo je i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa aktuelnim prezentacijama na teme rasadničke proizvodnje šumskih sortimenata i štetnici šumskih sastojina i zaštite šuma.

Na konferenciji su prezentirane dobre prakse investiranja dijaspore u BiH ispred Vijeća stranih investitora BiH, pogotovo onih u sektoru najvišeg stepena obrade u drvnoj industriji.

Cijela konferencija je obilovala i prezentacijama turističkih potencijala općina Kakanj i Zavidovići kao važne privredne djelatnosti na ovim prostorima.

Posebnu notu ovom događaju dali su planinari ZD Kantona koji su organizirali pohod na vrh planine Tajan, kao i likovni umjetnici zemalja regiona koji su rukom vještog umjetnika na svoja platna prenosili živopisne detalje prirodnog ambijenta Tajana i Ponijera.

Konferencija je završena obilaskom sportsko-rekreativnog centra Golf kluba Krivaja, koji se prostire na površini od više desetina hektara, gdje je prezentiran inovativni pristup visokom međunarodnom turizmu.

Zajednički zaključci sa Drvno -tehnološke i konferencije o šumarstvu:

1. Zbog povećanog uvoza drvnih sortimeneta iz zemalja regiona i to uglavnom iz područja sanitarnih sječa, neophodno je putem inspekcijskih organa povećati nadzor, pogotovo fito kontrolu na graničnim prelazima u BiH.

2. Insistirati na donošenju Zakona o šumama u F BiH i da u njegovoj izradi aktivno učestvuju predstavnici akademske zajednice, iskusni inžinjeri šumarske struke i predstavnici komorskog sistema u F BiH.

3. Najkasnije do 30.09.2020.god.održati osnivačku skupštinu sekcije inžinjera šumarstva u okviru inžinjerske komore F BiH.

4. Da Privredna komora F BiH sa Inžinjerskom komorom unaprijedi saradnju sa Udruženjem inžinjera i tehničara šumarstva a sve u cilju intenzivnijeg razvoja šumastva i drvne industrije.

5. Uputiti nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima zahtjev za podršku sektoru šumarstva i drvnoj industriji kako bi što bezbolnije prevazišli krizu u poslovanju, koja je nastala pojavom korona virusa.

6. Politikama vladinog sektora, promotivnim akcijama javnih preduzeća i udruženja komorskog sistema, vršiti stalnu popularizaciju turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, kako bi turiskički sektor u budućnosti imao brži trend razvoja.