Tržišta i finansije

Pro­pus­ti ko­šta­li pri­vre­dni­ke 4,29 mi­li­ona KM


Šum­ski sor­ti­men­ti, odje­ća, obu­ća, ci­ga­re­te, du­han, go­ri­va i al­ko­hol sa­mo su dio ro­be ko­ju su zbog pro­pus­ta u ra­du in­spe­kto­ri u RS-u pro­šle go­di­ne odu­ze­li od pri­vre­dnih su­bje­ka­ta i izre­kli im ka­zne uku­pne vri­je­dnos­ti 4,29 mi­li­ona ma­ra­ka.

Pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma In­spe­kto­ra­ta RS, in­spe­kto­ri su u unu­trašnjem pro­me­tu prošle godine oba­vi­li 27.272 kon­tro­le, u ko­ji­ma su u 7.706 slu­ča­je­va ili 28 posto ut­vrdi­li pro­pus­te u ra­du.

“Zbog po­činjenih pre­krša­ja iz­da­to je 3.398 pre­kršaj­nih na­lo­ga u vri­je­dnos­ti od 4,29 mi­li­ona KM, a na­dle­žnim su­do­vi­ma su po­dne­se­ne 144 pre­kršaj­ne i dvi­je kri­vi­čne pri­ja­ve”, re­kla je por­tpa­rol­ka In­spe­kto­ra­ta Du­šan­ka Ma­ki­vić i do­da­la da su in­spe­kto­ri go­di­nu ra­ni­je su­bje­kti­ma izre­kli ka­zne u vri­je­dnos­ti od 4,81 mi­li­on ma­ra­ka.

Pre­ma njenim  ri­je­či­ma, pro­šle go­di­ne je zbog bes­pra­vne sje­če odu­ze­to 1.972 ku­bnih me­ta­ra šum­skih drvnih sor­ti­me­na­ta, či­ja je pro­ci­jenjena vri­je­dnost 148.128 KM.

“In­spe­kto­ri su odu­ze­li i ra­znu ro­bu bez po­ri­je­kla ko­ja se ne­le­gal­no pro­me­to­va­la, a či­ja je pro­ci­jenjena vri­je­dnost izno­si­la 30.000 KM. Me­đu  tom ro­bom bi­lo je odje­će, obu­će, ci­ga­re­ta, te­čnih naf­tnih go­ri­va, al­ko­hol­nih i be­zal­ko­hol­nih pi­ća”, re­kla je Ma­ki­vi­ć.

Do­da­la je da je po na­lo­gu in­spe­kci­je uni­šte­no 5.284 ki­lo­gra­ma pre­hram­be­nih na­mir­ni­ca i to me­sa, proi­zvo­da od me­sa, ri­be, za­či­na, os­vje­ža­va­ju­ćih pi­ća, kon­di­tor­skih i mli­je­čnih proi­zvo­da.

“Ro­ba je uni­šta­va­na zbog is­te­klog ro­ka upo­tre­be, izmi­jenjenih sen­zor­nih svoj­sta­va, ne­po­tpu­nih ili ne­pos­to­je­ćih de­kla­ra­ci­ja”, obja­sni­la je Ma­ki­vi­ć.

Di­re­ktor Za­nat­sko-pre­du­ze­tni­čke ko­mo­re RS Jo­vi­ca Bra­tić is­ti­če da 4,29 mi­li­ona ma­ra­ka ka­zni ni­je alar­man­tna broj­ka ko­ja bi tre­ba­lo da za­brinjava pri­vre­dni­ke, ali do­da­je da in­spe­kto­ri tre­ba vi­še da pri­mjenjuju pre­ven­ti­vne, a ne ka­zne­ne mje­re.

“Onaj ko tek otva­ra radnju naj­češ­će ne po­zna­je za­ko­ne i čes­to se na­đe u po­zi­ci­ji da ne­sa­vje­sno pra­vi pro­pus­te u ra­du za ko­je bu­de kažnjen. U ta­kvim slu­ča­je­vi­ma im tre­ba po­mo­ći, edu­ko­va­ti ih a ne kažnjava­ti, jer re­pre­si­vne mje­re mo­gu do­ves­ti do za­tva­ranja radnji”, re­kao je Bra­tić.

Po­ja­snio je da se zbog pa­ra­fis­kal­nih na­me­ta i stro­gih za­kon­skih pro­pi­sa mno­gi odlu­ču­ju na ile­ga­lan rad ri­zi­ku­ju­ći da bu­du ot­kri­ve­ni.

“Ne­ma­mo ni­šta pro­tiv da in­spe­kci­ja ra­di svoj po­sao, ali zbog ile­gal­nih radnji ne tre­ba kažnjava­ti one ko­ji ra­de le­gal­no zbog manjih pro­pus­ta. Ne­ka­da je opo­me­na da­le­ko efi­ka­sni­ja od ka­zne”, re­kao je Bra­tić.

Pred­sje­dnik Udru­ženja po­tro­ša­ča Zvo­no iz Bi­jeljine Jo­van Va­si­lić poz­dravlja kon­tro­le in­spe­kto­ra i na­gla­ša­va da se obje­kti u ko­ji­ma se proi­zvo­di i pro­da­je hra­na tre­ba sva­ko­dne­vno da kon­tro­li­šu ka­ko na trži­štu ne bi za­vrši­le na­mir­ni­ce ko­je bi mo­gle ugro­zi­ti zdravlje sta­no­vniš­tva.

“Uprkos kon­tro­la­ma i ka­zna­ma in­spe­kto­ra, ro­ba sa is­te­klim ro­kom tra­janja se zna na­ći na ra­fo­vi­ma mar­ke­ta i kor­pa­ma po­tro­ša­ča”, re­kao je Va­si­lić i do­dao da in­spe­kto­ri po­se­bnu pažnju tre­ba da us­mje­re na kon­tro­lu dje­či­jih igra­ča­ka ko­je čes­to sa­drže ma­te­ri­je opa­sne po dje­cu.

U In­spe­kto­ra­tu su is­ta­kli da je pro­šle go­di­ne kon­tro­li­sa­no 14.219 za­po­sle­nih, od če­ga 531 ra­dnik ni­je imao zaključen ugo­vor o ra­du.  Do­da­li su da je prošle godine bi­lo 12 po­vre­da na ra­du sa smrtnim is­ho­dom, dok je te­že po­vre­de za­do­bi­lo 92 za­po­sle­nih, piše Glas Srpske.