Lifestyle

Niz promjena na bh. tržištu osiguranja


Kraj davanjima i povratima u osiguranju autoodgovornosti u svrhu zaštite interesa oštećenih.

Stupanjem na snagu Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju/prometu u Federaciji BiH 27.08.2020. godine započela je nova era na bh. tržištu osiguranja. Procesi koji su započeti provedbom ovog zakona neminovno će dovesti do povoljnijeg položaja osiguranika i istovremeno omogućiti primjenu koncepta slobodnog tržišta i usklađivanja domaćeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa zakonodavstvom i direktivama EU.

Za građane, korisnike usluga osiguranja, posebno je značajno to što je zakon predvidio izmijenjeni postupak i znatno kraće rokove rješavanja odštetnih zahtjeva, dvostruko povećavanje osiguranih suma na koje se ugovara obavezno osiguranje u slučaju štete na osobama kao i novi pristup i normativno uređenje prava na naknadu nematerijalne štete, čime se postiže dodatni nivo zaštite prava oštećenih. Najavljeno je i da neće biti povećanja cijene osiguranja automobilske odgovornosti unatoč značajnom povećanju obaveza osiguravajućih društava kroz naknade šteta što znači da će financijski teret ove svojevrsne reforme nositi isključivo osiguravatelji.

Istovremeno, društva za osiguranje okupljena u okviru Udruženja/udruge društava za osiguranje u F BiH snažno će se zalagati za potpuno ukidanje dosadašnje nedopuštene prakse svih posrednih ili neposrednih davanja i povrata osiguraniku u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju i naplaćenom premijom. Cilj ovih nastojanja je da se osigura potpuno provođenje rješenja predviđenih zakonom jer će se samo na takav način uspjeti osigurati sama svrha obaveznog osiguranja-zaštita interesa oštećenih u cijelosti i bez bilo kakve iznimke.

Eventualno nepoštivanje zakona a posebno gore navedenih odredbi koje su u svom poslovanju dužna primjenjivati društva za osiguranje za posljedicu može imati privremenu zabranu zaključivanja ugovora o osiguranju od AO u skladu sa zakonom, od 30 do 180 dana, a što će strogo nadzirati regulatorna Agencija za nadzor osiguranja F BiH.

Kao aktivni sudionici uređenja tržišta osiguranja, a posebno obaveznih osiguranja u saobraćaju/prometu, društva za osiguranje u Federaciji BiH u potpunosti su opredijeljena za implementaciju zakonskih i podzakonskih akata u predviđenim rokovima i spremna za preuzimanje novih obaveza te poštivanje novih pravila ponašanja na tržištu, saopćilo je Udruženje/udruga društava za osiguranje u F BiH