Novosti

Grupa Triglav u 2022 : Jačanje obima poslovanja i profita


Prema nerevidiranim podacima, Grupa Triglav je u 2022. godini povećala ukupne prihode za 10% na 1.599,3 miliona eura i ostvarila dobit prije oporezivanja od 134,5 miliona eura, što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu. Pored uspješnog poslovanja, na planirani rezultat uticala su i odgovarajuća prilagođavanja uticajima životne sredine.

Grupa, koja je dosljedno sprovodila strateške razvojne aktivnosti i ostvarila svoje održive ambicije, ostaje finansijski jaka sa visokom adekvatnošću kapitala, koja se na kraju godine kretala oko donje granice ciljanog raspona. Dvije renomirane bonitetne agencije ponovo su Grupi Triglav dodijelile visoku kreditnu ocjenu »A« u 2022. godini, sa stabilnim srednjoročnim izgledima. Izmjereni nivoi zadovoljstva kupaca i zaposlenih ponovo su dostigli visok nivo.

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

Grupa Triglav je ostvarila 134,5 miliona eura dobiti prije oporezivanja u 2022. godini, što je 1% više u odnosu na prethodnu godinu i iznad plana. Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, izjavio je: »Prošle godine napravili smo važne razvojne iskorake i ostvarili dobre rezultate u zahtjevnom poslovnom okruženju, koji potvrđuju kako robusnost našeg poslovnog modela, tako i fleksibilnost i uspješnost naše strategije. Na temelju toga uspjeli smo se adekvatno prilagoditi promjenama u poslovnom okruženju, posebno rastućoj inflaciji i nepovoljnoj situaciji na finansijskim tržištima«.

OSIGURAVAJUĆE-TEHNIČKI DIO POSLOVANJA

Ukupni prihodi Grupe Triglav povećani su za 10% na 1.599,3 miliona eura, od čega je bruto premija osiguranja 1.479,6 miliona eura (9% više nego 2021. godine). Rast premije zabilježen je u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima. Premija neživotnog osiguranja povećana je za 12%, premija životnog i penzijskog osiguranje za 6%, a premija zdravstvenog osiguranje za 3%. U Sloveniji je dostigla 7% i bila je u skladu sa tržišnim trendovima, dok je na ostalim tržištima Adria regiona iznosila 12%. Na međunarodnom tržištu rast premije iznosio je 17% i obuhvata rast premije naplaćene po principu slobodnog protoka usluga, kao i premije iz aktivnog poslovanja reosiguranja. Ostali prihodi od osiguranja (59,9 miliona evra) povećani su za 23%, dok su ostali prihodi Grupe (59,8 miliona eura) povećani za 12%, uglavnom prihodi od upravljanja imovinom i prodaje investicionih nekretnina.

Bruto likvidirane štete povećane su za 13% na 832,2 miliona eura. Tome su doprinijeli i veliki prirodni štetni događaji u procijenjenoj vrijednosti od 32,1 milion eura, što je više od 20% od petogodišnjeg prosjeka. Kombinovani količnik Grupe bio je povoljan i iznosio 88,1%, prvenstveno kao rezultat poboljšanja obima šteta zbog djelimičnog oslobađanja rezervacije šteta. Zbog inflatornih pritisaka, povećanog obima poslovanja te ulaganja u digitalizaciju i druge razvojne aktivnosti, bruto operativni troškovi poslovanja Grupe povećani su za 12% (374,9 miliona eura). Uroš Ivanc, član Uprave Zavarovalnice Triglav, izjavio je: »Povećani obim poslovanja i djelimično oslobađanje rezervi za štete formiranih prethodnih godina uspješno su nadoknadili veća potraživanja i troškove poslovanja zbog veće aktivnosti stanovništva i privrede, rastuće inflacije i drugih uticaja životne sredine. Prilikom procjene rezervacije šteta, pratili smo trendove najbolje procjene uvedene računovodstvenim standardom MSFI 17, čime se njihov iznos približio procijenjenoj vrijednosti prema MSFI 17.«

FINANSIJSKI POLOŽAJ

Posljednjeg dana 2022. godine bilansna suma Grupe Triglav dostigla je 4,1 milijardu eura (indeks 94), ukupna vrijednost kapitala iznosila je 752,8 miliona (indeks 81), a bruto tehničke rezerve su dostigle 3.100,0 miliona eura (indeks 97). Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, izjavio je: »Grupa Triglav je i dalje finansijski jaka, ali je na njenu finansijsku poziciju u 2022. godini značajno uticala situacija na finansijskim tržištima, povećana inflacija i veće isplate dividendi. Uprkos povećanom obimu rizika, adekvatnost kapitala Grupe je na kraju godine bila visoka i nalazila se oko donje ivice ciljnog obima koji smo sebi zadali.«

INVESTICIONI PORTFELJ I IMOVINA POD UPRAVLJANJEM

Povećanje kamatnih stopa i pad cijena dionica na finansijskim tržištima odrazio se na smanjenje obima investicionog portfelja za 11%, koji je na kraju godine dostigao 3.271,2 miliona eura. Njeni prinosi su bili negativni (-15,7 miliona eura). U upravljanju investicionim portfeljima namijenjenim za pokriće obaveza iz osiguranja, dosljedno smo pratili usaglašenost obaveza kako po visini, tako i u ročnosti i valuti sredstava, čime smo dodatno ograničili negativne efekte viših kamatnih stopa. U skladu sa investicionim politikama, konzervativni sastav i kvalitet investicionog portfelja nije se značajno promijenio. Najveći, 82,8% udio u portfelju (bez ulaganja u korist životnih osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja) predstavljaju obveznice na razvijenim tržištima i sa pretežno visokim kreditnim rejtingom. Najveći dio ulaganja u korist životnih osiguranika, koji preuzimaju rizik ulaganja, predstavljaju sredstva uložena u zajedničke fondove po izboru osiguranika, uglavnom u fondove kojima upravlja Grupa Triglav. Oni su u 2022. zabilježili neto prilive, ali je zbog sniženih kurseva na finansijskim tržištima aktiva smanjena za 10% na 1.389,5 miliona eura. Sa tržišnim udjelom od 31,3%, Grupa Triglav je jedan od vodećih upravljača imovine u investicijskim fondovima u Sloveniji.

ORIJENTACIJA NA ODRŽIVOST (ESG)

Grupa Triglav zacrtala je strateške ambicije za održivi razvoj u oblasti životne sredine, društva i upravljanja do 2025. godine. Sistematski ih sprovodi u sopstvenim procesima u obje strateške aktivnosti, u odnosu na društveno okruženje i u korporativnom upravljanju.
U ponudi obje osnovne delatnosti proširuje usluge koje promovišu društvene i ekološke beneficije, na primjer osiguranje solarnih elektrana, mikromobilnosti, električnih i hibridnih vozila, poljoprivredno osiguranje sa akcentom na domaću proizvodnju i unapređenje zaštite usjeva od suše. U investicionom portfelju raste udio zelenih i održivih obveznica i obveznica sa društvenim uticajem. Njihovo učešće u portfelju obveznica je na kraju godine dostiglo 10%. Grupa Triglav godinama nudi klijentima namjenski fond za održivi kapital, Triglav Zeleni, koji je sada usaglasio sa evropskom regulativom o objelodanjivanju u vezi sa održivošću u sektoru finansijskih usluga.
U skladu sa zacrtanim ekološkim ciljevima, smanjuje potrošnju energije, papira i obim otpada u sopstvenim procesima. Tako je 2022. godine uspješno smanjila ugljični otisak obima 1 i 2 za 11%. Izvršila je i prva ulaganja u solarne panele, koji će omogućiti djelimičnu energetsku samoodrživost, povećala udio električnih i hibridnih vozila u voznom parku, radila u pravcu digitalizacije i bezpapirnog poslovanja.
Grupa Triglav je tradicionalno blisko uključena u društveno i ekološki odgovorne projekte, partnerstva i donacije. 2022. godine, povezujući svoje partnere iz svijeta sporta, kulture, zdravlja, prevencije i privrede, kreirala je platformu Safe the Future, gdje zajedno sa njima podiže svijest o značaju održive prakse zasnovane na 17 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG).

U svom radu prati visoke standarde korporativnog upravljanja. Čineći to, takođe, njeguje kulturu različitosti i inkluzije i prepoznaje mogućnosti koje ona donosi. U Grupi Triglav 55% su žene, njihov udio je 45% među višim menadžerima i 24% među zaposlenima koji vode ili nadgledaju kompanije Grupe. Učestvuje u međunarodnim inicijativama UN PSI, UNEP FI i u partnerstvu PCAF, koje implementiraju principe održivog razvoja, i izvještava u skladu sa standardima održivosti GRI, SASB i prema CDP upitniku o klimatskim promjenama.

IMPLEMENTACIJA POLITIKE DIVIDENDI

Zavarovalnica Triglav nastoji da svoje dionice učini profitabilnom, sigurnom i stabilnom investicijom za investitore. Na to je uticalo i stanje na berzi u 2022. godini, koje je snizilo njen kurs za 65% (indeks Ljubljanske berze za 17%). Njen ukupan prinos je bio 4,5%, od čega je prinos od dividendi 10,7%. Nakon dvije godine uslova koje je obilježila pandemija, osiguravajuća kuća je 2022. isplatila povećanu dividendu od 3,7 eura bruto po akciji. Pri tome je, pored visine raspoloživog kapitala Grupe, vodila računa o posebnosti ili izuzetnosti pojedinih djelova poslovanja u prethodne dvije godine.
Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, izjavio je: »U godini punoj izazova, još više smo radili na stvaranju sigurnije budućnosti za kupce, zaposlene i dioničare, što će nam biti vodeći princip i u budućnosti. Mnogo nam znači što su kupci još jednom prepoznali uložen trud i zadovoljni su nama, a visoko zadovoljstvo iskazao je i tim od preko 5.300 kolega, kojima se iskreno zahvaljujem na uspješnom radu .«

STRATEGIJA GRUPE TRIGLAV DO 2025

Nastavkom digitalne transformacije i razvojem uslužno orijentisanih poslovnih ekosistema, Grupa Triglav slijedi svoj glavni strateški cilj – izvanredno i jedinstveno iskustvo klijenata u svim kanalima, svim procesima, svim proizvodima i društvima. Svoju transformaciju zasniva na objedinjenom upravljanju iskustvom klijenata i digitalnim poslovanjem. U tu svrhu Grupa je u 2022. godini nastavila sa digitalizacijom postupaka pomoći, prodaje i odštetnih zahtjeva te razvojem jedinstvene platforme za usluge i komunikaciju sa klijentima. Osim toga, nekoliko internih procesa već je opremljeno alatima za robotsku automatizaciju procesa. Ekosistemi u ključnim područjima zdravlja, finansijskih usluga, mobilnosti, života i kućnih ljubimaca nastavili su biti povezani kako u jedinstvenu platformu tako i u program lojalnosti »Triglav komplet«. Grupa je proširila ne samo ponudu svojih partnera, sa kojima dijeli zajednička načela poslovanja i cilj postizanja visokog zadovoljstva klijenata, već i ponudu asistencije i pratećih usluga.